تالش براي بازگرداندن سه رشته دوچرخهسواري به بازيهاي آسيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنــا - مالــزي اعالم كــرد آماده وســاطت بــراي قانع كردن كشــورهاي قدرتمند در رشــته دوچرخه سواري آسيا مانند ايران براي فشار به اندونزي بهعنوان ميزبــان بازيهاي آســيايي 201٨ براي بازگرداندن سه رشته دوچرخه سواري به اين بازيها است. خبرگزاري رسمي مالزي (برناما) اعالم كرد اين كشــور آماده است تا ايران، هنگ كنــگ، كره جنوبي، چين و ژاپن، قدرتهاي اصلي دوچرخه سواري آســيا را اقناع كند به اندونــزي بهعنوان ميزبان بازيهاي آســيايي ســال 201٨ فشار آورند تا سه رشته كايرين، اسپرينت انفرادي و اســپرينت تيمــي به بازيهاي آسيايي برگردد. اين تالش مالزي در حالي آغاز شده كه كميته سازماندهي بازيهاي آسيايي 201٨ اندونزي تصميم به حذف اين ســه رشــته از بازيها در سال آينده ميالدي گرفت.

شوراي المپيك آسيا تعداد بازيهاي آسيايي را كاهش داد و مسابقات ٦ رشته ورزشــي را كامال حــذف كــرد و تعداد رويدادهــا را از 493 به 431 بازي كاهش داد. آمارجيت سينگ معاون كنفدراسيون دوچرخه ســواري آســيا در بيانيهاي كه توسط فدراسيون دوچرخه سواري مالزي منتشــر شــد، اعالم كرد برخي تيمهاي قدرتمنــد آســيايي در حــال حاضر در خصوص وضعيت اين سه رشته دوچرخه سواري در بازيهاي آسيايي سال 201٨ بــا مالــزي ارتباطاتي برقــرار كردهاند. او اعالم كرد: «فكر ميكنم ساير كشورهاي آسيايي نيز بســيار مشتاق هستند تا اين سه رشــته را در رويدادهاي ورزشي سال آينده مشاهده كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.