دانشور طاليي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمد دانشور موفق شد در رقابتهاي قهرمانــي كشــور در ماده كايريــن عنوان نخست را به خود اختصاص دهد. در دومين روز مســابقات دوچرخه ســواري پيســت قهرماني ايران ركابزنان در مادههاي كايرين، تعقيبي انفــرادي و دور امتيازي با يكديگر بــه رقابت پرداختند. در ماده كايرين محمد دانشــور مرد طاليي دوچرخه سواري ايران در بازيهاي آسيايي 2014 اينچئون موفق شــد با پيشــي گرفتن از رقبايش بهعنوان نخســتين دوچرخه ســوار اين ماده از خط پايان عبور كــرده و عنوان قهرماني ايران را بــه خود اختصاص دهــد. در اين ماده علي علي عسگري به همراه احسان خادمي، دوم و سوم شدند. در تعقيبي انفرادي نيز حسين ناطقي، محمد گنج خانلو و محمد چاييچي، ردههاي اول تا ســوم را بــه خود اختصاص دادند. در ماده دور امتيازي نيز محمد گنج خانلو، مهدي آرمون و كمال رازي به ترتيب اول تا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.