شفيع منتظر حكم كميته استيناف

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از اتفاقات حاشــيهاي كه براي تيم واليبــال اميد بانوان ايران در جريان رقابتهــاي قهرمانــي آســيا رخ داد و در نهايــت 3 بازيكن اين تيم (شــقايق شفيع، نگين شــيرتري و مونا رمضاني) با محروميت ســه، دو و يكســاله روبهرو شدند، حاال شقايق شــفيع منتظر حكم كميته استيناف است.

مدتي قبل شــفيع گفت مسووالن فدراسيون واليبال داليل محروميت او را منتشر كنند اما اين اتفاق نيفتاد تا اينكه او از كميته اســتيناف درخواست بررسي مجدد رايي كه براي او صادر شده را كرد اما با وجود گذشــت مدتــي هنوز حكم كميته استيناف صادر نشده است. زماني كه بحث محروميت اين سه واليباليست مطرح شد، نايب رييس بانوان فدراسيون سربســته مواردي را مطرح و عنوان كرد كه اين بازيكنان با هم درگيري داشتهاند و از حرف سرمربي نيز سرپيچي كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.