همايش پياده روي و پاکسازي روستايي در مازندران برگزار شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

همايش بزرگ پياده روي به همراه پاكسازي محيط زيســت در محل روســتاي گرناي استان مازندران برگزار شد. اهالي روستاي گرنا به صورت خانوادگــي و در فضايي كامال صميمي همزمان با ســالروز والدت امام رضا(ع) ضمن حضور در يك پيادهروي خانوادگي به پاكســازي محيط روستا و دامنــه قله دماوند پرداختند. در پايان اين همايش خانوادگي، با گراميداشــت ياد و خاطره نخستين شهيد روستاي گرنا شــهيد علي اصغر درياني كه يكي از جوانان ورزشــكار روســتا بود و در رشته وزنهبرداري فعاليت ميكرد، مراســم قرعه كشــي و اهداي جوايز بين شــركت كنندگان در اين همايش برگزار شــد. اين همايش خانوادگي به همت علي كاوه عكاس پيشكســوت ورزشــي كشور برنامه ريزي و انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.