دختران آبهاي آرام از امروز آرامش درياچه را بر هم ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيــم ملي آبهــاي آرام بانــوان در بخش كانــو و كاياك و در رده ســني بزرگســاالن و جوانــان از امــروز(٦1 مردادماه) در درياچه آزادي آغــاز ميشــود. 12 قايقــران در رده سني بزرگساالن و 13 قايقران در رده ســني جوانان به اردو دعوت شــدهاند تــا تمرينات آمادگي خــود را در قالب پنجمين مرحله اردوي آمادگي از امروز با هدف حضور در مســابقات قهرماني آسيا آغاز كنند. براي اين اردو كه تا 5 شهريورماه در درياچه آزادي ادامه دارد، نــگار عليمحمدي و مونــا ابراهيمي از تهران، هديه كاظمي از هرمزگان، گلناز غضنفريان از مازندران و آرزو حكيمي از همدان در بخش كاياك بزرگساالن، آتنــا رئوفــي و زيبا ســماك حرفه از گيالن، معصومه داناپــور از آذربايجان شرقي، مريم شورگشتي از تهران، هيوا افضلي و فاطمه كرمجاني از كرمانشاه و مهسا كهنســال از خوزستان در بخش كانو كانادايي بزرگســاالن و ســاجده تبريزي، سارا حسيني، رسپينا قويدل، ساغر خاقاني و ساقي خاقاني از تهران، الناز شــفيعيان و نرجس كارگرپور از گيالن، ســما ياســمي از كرمانشاه و كيانــا كمال زاده از هرمزگان در بخش كايــاك جوانان و پريســا محمدزاده و ســارا درختي از گيالن، پرستو مهنما از آذربايجان شرقي و فرانك چشمه از تهران در بخــش كانو كانادايي جوانان دعوت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.