معرفي شمشيربازهاي برتر اپه، سابر و فلوره

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي شمشــيربازي قهرماني جوانان كشــور با كســب عنوان قهرماني نمايندگان تهران، اردبيل و يزد در بخش ســابر، اپه و فلوره تيمي به پايان رسيد. رقابتهاي شمشــيربازي قهرماني جوانان كشــور با برگزاري مســابقههاي فلوره انفرادي برگزار شد. در اين بخش 43 شمشيرباز از 14 استان 111 بازي مقدماتي و 33 بــازي حذفي انجام دادند كه در پايان هادي رضوي نيان از آذربايجان غربي موفق به كســب عنوان قهرماني شــد. آرش ملك ثابت از يزد نايب قهرمان شــد. عليرضا فتاحي از اســتان فارس و حسين شجاع زاده از استان آذربايجان غربي نيز مقام سوم مشترك را به خود اختصاص دادند. در سابر تيمي نيز 13 استان حضور داشتند كه در پايان 12 بازي تيم تهران اول شد. استان اردبيل نايب قهرمان شد. استانهاي يزد و مازندران نيز به مقام سوم مشترك رسيدند. در اسلحه اپه نيز 15 استان شركت كردند كه در پايان 14 رقابت، تيم اردبيل قهرماني را از آن خود كرد. آذربايجان غربي به مقام دوم دست يافت. استانهاي اصفهان و خراسان جنوبي نيز مقام ســوم مشترك را به خود اختصاص دادند اما رقابتهاي بخش فلوره تيمي با حضور 12 اســتان برگزار شــد كه در پايان 11 مسابقه يزد به مقام نخست رسيد. اصفهان نايب قهرمان اين دوره از رقابتها شــد و اردبيل و آذربايجان غربي نيز به مقام سوم مشترك دست يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.