هر 37 ثانيه، يک گل

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني واترپلو جوانان جهان در حالي به ميزباني صربستان آغاز شده كه ســايت فدراسيون جهاني نسبت به شكست سنگين تيم ملي ايران واكنش نشــان داده است. تيم ملي جوانان كشورمان در نخستين ديدار خود مقابل تيم ملي قدرتمند روسيه با نتيجه 19 بر2 شكست خورد كه اين نتيجه مورد توجه ســايت فدراســيون جهاني قرار گرفته است. سايت فدراسيون جهاني در گزارش خود آورده اســت كه تيم ايران در نيمه اول 13 گل دريافت كرده بود كه ميشــود براي هر 37 ثانيه يك گل كه يك نتيجه عجيب اســت. در ادامه اين گزارش همچنين عنوان شده كه تيم روسيه به دليل اختالف زيادي كه با تيم ايران داشته در نيمه دوم مسابقه را رها كرده تا زياد به خودشان فشار نياورند! تيم ملي واترپلوي جوانان ايران در حالي رقابتهاي خود را در مسابقات قهرماني جهان آغاز كرده كه در بازيهاي تداركاتي پيش از شــروع ايــن رقابتها هم عملكرد خوبي نداشــته و در جمع 7 تيم عنوان هفتم را به دست آورده بود. يكي از نتايج عجيب كه در مســابقات تداركاتي به دســت آمده بود، شكست 17 بر 2 مقابل صربستان بود. اتفاقي كه فدراسيون از كنار آن به سادگي گذشته بود و هيچ اشارهاي به نتايج اين مسابقات نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.