معرفي برترينها از بين 50 تيرانداز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين مرحله از مسابقات آزاد تيراندازي جانبــازان و معلــوالن با مشــخص شــدن چهرههــاي برتر بــه پايان رســيد. اين دوره از مســابقات با حضور حدود 50 ورزشكار از استانهاي سمنان، تهران، فارس، آذربايجان شــرقي، همــدان، چهارمحــال و بختياري، گيالن، زنجان، خراسان رضوي، لرستان، يزد و خوزســتان طي سه روز در محل فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن برگزار شد كه در پايان قهرمانان مواد مختلف معرفي شدند. درماده ‪4، R‬ معصومه خدابخشي، سمانه كوثر مدار و محمدرضا اميني ردههاي اول تا ســوم را به خود اختصاص دادند. در ماده ‪2، R‬ رقيه شــجاعي، زهرا قاضي و خديجه ايمان طلب، اول تا ســوم شــدند. در ماده ‪5، R‬ معصومه خدابخشي، سمانه كوثر مدار و سيدحميدرضا موســوي، عناوين برتر را بــه خود اختصاص دادنــد. در ماده ‪3، R‬ خديجــه ايمان طلب، خســرو عواطفي نژاد و محمدرضا محمدي و همچنين در ماده ‪1، P‬ حميد آقاهادي، عظيم كريمي و مهدي زماني، ردههاي اول تا سوم را مال خود كردند. در ماده ‪2 P‬ نيز زيور فدايي، ســميرا ارم و فاطمه غالمحسيني، به ترتيب اول تا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.