صعود کوهنوردان اميد به قله لنين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم اميد كوهنوردي ايران موفق شــد بــه قله «لنين» صعــود كند. تيم كوهنــوردي اميد ايران كه 4 مردادماه براي صعود به قله 7135 متري لنين راهي كشــور قرقيزستان شده بود، ديروز موفق شــد به قله «لنين» صعود كند. تمامي اعضاي تيم متشــكل از ٨ كوهنورد در صعود به قله حضور داشتند. حسين مقدم، پدرام قاسمي، ســروش پاكنژاد، داود چاقوساز، عبدالرحمان قزاق، مهدي رمضاني قرا، هانيه داودي و حسام محمدي، نفرات اين تيم را تشكيل ميدادند. اعضاي اين تيم در ســال 95 به قله كازبك در گرجستان صعود كرده بودند و در سال ٦9 نيز پس از 4 مرحله اردوي آمادهســازي و حضور در كمپ جوانان فدراســيون جهاني كوهنوردي عازم قرقيزستان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.