مردان قايقران در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتين مرحله اردوي تداركاتي تيم ملــي آبهــاي آرام ماراتن مردان براي آماده ســازي ملي پوشــان براي شــركت در مســابقات جهاني 2017 شانگهاي در بندرانزلي آغاز شد. هشت مليپوش از استانهاي گيالن، مازندران، همدان و تهران در اين اردو حضور دارند؛ اردويــي كه تا 31 مردادماه جاري ادامه دارد و براي آمادگي هرچه بيشــتر ملي پوشان جهت حضور در مسابقات جهاني قايقراني آبهاي آرام كه مهرماه امسال در كشــور چين برگزار ميشود، تدارك ديده شده است.

عرفان منوچهري، امير آقاميرزايي، مهران نوري و محمد گل پيرا از گيالن، مصطفي عليخاني از مازندران در بخش كاياك، سروش رضويان از تهران، ياسين قمــري و علــي الماســي از همدان در كانوكانادايي به اين اردو دعوت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.