کمانداران اردو زدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كمانداران تيم ملــي جانبازان و معلوالن چهارمين مرحله از تمرينات خود براي حضور در مســابقات قهرماني جهان را از ديروز آغاز كردنــد. ســميه رحيمي، هادي نــوري، زهرا نعمتي، سميه عباســپور، علي سينا منشازاده، زهــرا دلخوش، راضيه شــيرمحمدي، رمضان بيابانــي، فرزانه عســگري، غالمرضا رحيمي، مجيــد كاكوش، پوريا جالليپور، ســيده زهرا حسيني، محدثه كهنسال و علي اصغر فتاحي كمانداران دعوت شــده به اين اردو هستند كه از ديــروز تمرينات خود را شــروع كردند. اين اردو تا 25 مرداد در محل مجموعه ورزشــي كارخانه الياف تهران برپاست. رقابتهاي تير و كمان معلوالن جهان شهريور ماه سال جاري به ميزباني چين برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.