آغاز اولين اردوي نابينايان براي مسابقات جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخستين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي جودو نابينايان و كم بينايان جهت شركت در رقابتهاي جهاني از روز شــنبه آغاز شــد و تــا ۵۲ مرداد در تهــران ادامه دارد. 0۲ ورزشــكار بــه اين اردوي آمادگي دعوت شدهاند و تمرينات خود را تحت نظر محمدرضا حاج يوسف زاده و فرهاد معابي، سرمربي و مربي تيم ملي، انجام خواهند داد. حاج يوسفزاده 0۲ جودوكاي نابينا را بــه اردوي تيم دعوت كرده است. رقابتهاي جهاني جودو نابينايان و كم بينايان مهرماه در كشور ازبكستان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.