یك برنز براي سه قهرمان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در بوســني به میدان رفتنــد (پویا دادمرز، محمد جــواد رضایي، امیــن کاویانينژاد و امین میرزازاده) و توانســتند صاحب ســه مدال طــال و از نظر مدالــي قهرمان جهان شوند.

یکي از سه مدال طالي نوجوانان جهان را پویا دادمرز کسب کرد که حاال در جوانان جهــان هم به این مهم ميرســد تا یک بار دیگر نشــان بدهد که اگر حفظ شود حتما یک کشــتيگیر مهم در آینده خواهد بود. همان موقع هم که قهرمان نوجوانان جهان شــد، در گزارشــي به آن پرداخته شد که اگر خوب هدایت شــود تنها کسي است که شاید بتواند گوشههایی از توانایيهاي حمید سوریان را به نمایش بگذارد.

دو طالي دیگر در آن رقابتها توســط امیــن کاویانينــژاد و امین میــرزازاده به دســت آمد. ســه نفر از این هشت نفر هم در مســابقات قهرماني آسیا در سال 2014 تایلند حضور داشتند (کرامت عبدولي، امین کاویانينژاد و آرمان علیزاده) که در آنجا هم بهعنوان قهرماني رسیدند.

در هر دو دوره ســرمربي این تیم علي اشــکاني بود. یک تیم که از چند سال پیش حفــظ شــد و در نهایت هم به رده ســني جوانان رســید و تحویل حمید باوفا شــد و اگر خوب حفظ شــود و خوب به بزرگساالن برســد در آن رده هــم ميتواند حرفهاي زیادي براي گفتن داشــته باشــد. کشــتي فرنگي هرگاه به موفقیت رســیده با همین روند بوده. روندي که در ســالهاي اخیر به بهانههــاي مختلف از جمله برگزاري فرآیند انتخابي متوقف شده بود.

یك برنز رهاورد بوكسورهاي نوجوان در قهرماني آسیا تیم بوکس نوجوانان ایران با کسب تنها یک مدال برنز حســین حاجآقابراري آخرین بوکســور باقــي مانده به کار خود در رقابتهاي بوکس قهرماني آسیا پایان داد. ایــران در این رقابتها بود کــه در وزن 54 کیلوگرم مقابل

مســابقات بوکــس قهرمانــي نوجوانان آســیا از روز بوکسوري ازبکستاني بازنده اعالم شد و به مدال برنز دست چهارشــنبه هفته گذشته با حضور بیش از 140 بوکسور در یافت تا او تنها مدال تیم ملي ایران را کسب کرده باشد. شهر پرتوپرنسس کشور فیلیپین آغاز شده بود که در نهایت این تیم با هدایت غالمرضــا کریمي و همایون امیري با کسب فقط یک مدال براي ایران به پایان رسید. به این رقابتها اعزام شــده بــود. غالمرضا کریمی مدتها

تیــم بوکس نوجوانــان ایران با هفت بوکســور در این به عنوان سرمربی بزرگســاالن فعالیت کرده بود اما بعد از رقابتها حاضر بود که شش بوکسور دیگر در همان مرحله بازیهای المپیک لندن از تیم بزرگســاالن جدا شد و از آن نخستحذفشدند. موقعتاکنوندرردهنوجوانانفعالیتکردهاست.

مســابقات گرند پري روسیه در حالي براي تکوانــدوي ایران به پایان رسید که از سه شــرکت کننده تیم ایران در ایــن رقابتها فقط یک نفر توانســت به مدال برنز برسد. در روز پایاني ایــن رقابتها، مســابقات در اوزان -57 و -68 کیلوگــرم برگــزار شد که ابوالفضل یعقوبي تنها نماینده ایران بود که بــا حذف در همان دور نخست به کار خود پایان داد.

تیم ملــي تکواندو که در ماههاي اخیر روي نوار ناکامي قدم برداشــته اســت، این رونــد را در مســکو هم ادامه داد تا شرایط این تیم همچنان بحراني باشد. ابوالفضل یعقوبي آخرین نماینده ایران در این رقابتها در روز پایاني مســابقات با شکســت 16 بر 11 برابــر نماینــده بریتانیا در همان دور نخســت وزن 67 - کیلوگــرم شکســت خــورد و از دور رقابتهــا کنار رفت. مســابقات مســکو مرحله نخست مســابقات گرندپري تکواندو در سال 2017 در چهار وزن المپیکي زنان و مــردان بود که با حضور 212 تکواندوکار برگزار شد.

تیــم ملــي تکواندو بــا هدایت مهــدي بيباك و با ســه تکواندو کار به ایــن رقابتها رفته بــود که فقط محمد کاظمي توانســت به مدال برنز برسد. این مســابقات گرندپري (درجه )4 اســت که به نفرات اول تا ســوم به ترتیب 24،40 و .14 امتیاز در راســتاي افزایش امتیــازات تعلق ميگیــرد. محمدکاظمــي در وزن -58 کیلوگــرم در روز نخســت این مسابقات به روي شیاپ چانگ رفت و با قبول شکست در مرحله نیمهنهایي برابر قهرمان جهــان از کرهجنوبي به مدال برنز وزن -58 کیلوگرم تکواندو گرندپري روسیه رسید تا صاحب 14 امتیاز شود.

محمــد کاظمي براي رســیدن بــه نیمهنهایي اســتپان دیمیترو نفر دوازده رنکینــگ جهاني از مولداوي، صفوان خلیــل از اســترالیا و تاوین هانپــراب از تایلند که نقره المپیک را در کارنامه داشت از پیش رو برداشت اما در نیمهنهایي مقابل تاي هون کیم نماینــده کره جنوبــي، دارنده مدال برنز بازيهاي المپیک 2016 و ســه مدال طالي مسابقات قهرماني جهان در سالهاي ‪2015 ،2013‬ و 2017 شکست خورد.

در همیــن روز و در رقابتهاي وزن -80 کیلوگــرم آرمین هادي پور هم براي کســب مدال روي شــیاپ چانگ رفت کــه او هم مانند یعقوبي راه بــه جایي نبرد و خیلي زود از دور رقابتها کنار رفت.

هاديپور در دور نخست حریفي از کاســتاریکا را شکست داد ولي در دور دوم مقابــل ورزشــکار روســیه شکست خورد تا با این مسابقات وداع زودهنگامي داشته باشد.

این ناکامي براي تکواندوي ایران در حالــي ثبت ميشــود که مهدي خدابخشــي و بهنام اســبقي دو تن از قهرمانــان نامي تکوانــدوي ایران خواستار حضور در این رقابتها بودند که فدراســیون حاضر بــه اعزام آن دو نفر نشــد تا به این ترتیب با ســه تکواندوکار یک برنز را کسب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.