قهرمانان آینده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ایران ورزشــی- کشتي فرنگي ایران باز هم در رقابتهــاي جهاني آبرو داري کرد و در حاليکه تیم کشــتي آزاد جوانان بدون کســب حتي یک مدال طال به کار خود در این رقابتها پایان داده بود اما تیم کشــتي فرنگي توانســت در همان روز نخســت دو مدال طال به دست بیاورد.

تیم یکدست و هماهنگ جوانان کشتي فرنگي که چند سالي اســت با یکدیگر کار ميکننــد، در تامپره فنالنــد در حالي روي تشک رفتند که در روزهاي اخیر همه در باره ناکامي عجیب تیم کشتي آزاد جوانان بحث ميکردند اما به یکباره در همان روز نخست بــا دو مدال طــالي پویا دادمــرز و کرامت عبدولي توانستند روحیه خوبي را به کشتي فرنگي ایران تزریق کنند. این دو مدال طال روح جدیدي را در کالبد تیم ملي کشــتي فرنگــي دمید که این روزهــا همه با یاس و ناامیــدي درباره آن حرف ميزنند. دو مدال طالي ارزشــمند که نشــان دهنده ظرفیت باالي این تیم بوده و اینکه چشمه استعداد کشــتي فرنگي همچنان جوشان است و در آینده هــم این کشــتيگیران ميتوانند به کشتي ایران کمک شایاني کنند. نکته مهم اما در نوع شــکل گرفتن این تیم است که با بررســي ترکیب آن نــکات خیلي مهمي را به کشــتي فرنگي ایران گوشزد ميکند. پویــا دادمرز، محمد جــواد رضایي، کرامت عبدولي، امیــن کاویانينژاد، آرمان علیزاده، محمد شــربي نیازي، امیر محمد نوروزي و امین میرزازاده هشــت کشتيگیري هستند که به این رقابتها اعزام شدند.

چهار نفر از این هشت نفر همان نفراتي هســتند که در رقابتهاي جهاني نوجوانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.