مظاهري: مشكالت حل نشود افشاگري ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمــان ســابق تیم ملــي بوکس، اعتقاد دارد که خیلي چیزها را با چشــم دیده که فعال جاي مطرح کردنش نیست اما اگر براي پیشکســوتان بوکس ارزش قایل نشوند، قطعا افشاگري ميکند.

علــي مظاهري ابتــدا با اشــاره به خدمات ناطق نــوري به بوکس ایران در طول 28 ســال گذشته ميگوید: «احمد ناطق نوري در طول 28 سالي که رییس فدراســیون بوکس بود خدمات ارزندهاي براي بوکس ایران داشت اما در این چند ســال اخیر بنا به دالیلي کار را به دست اطرافیان سپرده بود که این کارنامه قابل قبولي براي او نیست.»

کاپیتان ســابق تیم ملي بوکس در ادامه صحبتهاي خود در مورد سرپرست جدید فدراسیون بوکس، توضیح کوتاهي ميدهد: «امیدوارم افشین داوري در این 6 ماه که مسوولیت فدراسیون را برعهده خواهد داشت، مدیریت خوبي از خود به جا بگذارد.»

کاپیتــان ســابق تیم ملــي بوکس در ادامــه صحبتهــاي خود بــا انتقاد از برگزاري مســابقات قهرماني کشــور ميگوید: «متاســفانه یــک هفته قبل از مســابقات قهرماني آسیا، آقایان ميآیند و انتخابــي قهرمانــي کشــور را برگزار ميکنند. سوال من این است که چرا یک هفته قبل از مسابقات انتخابي، قهرماني کشــور برگزار ميشــود؟ آقایان بگویند انتخابي تیم ملي چطور برگزار شد؟

حاال شــاهدیم که 6 بوکسور ما در مســابقات قهرماني آســیا به راحتي از گردونه رقابتها حذف ميشــوند و تنها بوکســور ایران یک امتیاز کســب کرده است و انشــاءا... که به فینال مسابقات برسد و آبروداري کند.»

مظاهري حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «سوال من این است که چرا ما فکر ميکنیم خودمان عالمه دهر هستیم اما دیگران چیــزي نميدانند. بنده عضو شوراي فني فدراسیون هستم. مسابقات قهرماني جوانان کشــور برگزار شد و من تمام مســابقات را آنالیز کــردم اما هیچ کسي حاضر نشــد مطالبي که یادداشت کــرده بودم، از من بگیــرد و بعد هم در اوج ناباوري شــاهد بودیم افرادي را که خودشان ميخواســتند به اردوهاي تیم ملي دعوت کردنــد! من خیلي را چیزها را با چشــم دیدهام که فعال جاي مطرح کردن این موضوع نیســت اما دوســتان اگــر براي پیشکســوتان بوکــس ارزش قایل نشوند افشــاگري ميکنم. به همه ميگویم که چرا ســفرها در فدراسیون تقسیم ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.