«برلين» آخرين توقفگاه عبادي و براتچي در جام جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اسماعیل عبادي و پریســا براتچي دو مليپوش کامپوند ایران براي شرکت در مرحله چهارم و پایاني رقابتهاي تیروکمان جام جهاني، امروز (دوشنبه 16 مرداد) عازم برلین ميشوند.

مرحله چهارم رقابتهــاي جام جهاني تیروکمان از روز چهارشــنبه 18( مرداد) به میزباني برلین آلمان برگزار ميشود که براي حضور در این مســابقه، اســماعیل عبادي و پریسا براتچي دو نماینده کامپوند ایران امروز تهــران را به مقصد برلین تــرك ميکنند تا شــانس خود را براي کسب بهترین عنوان در این دوره از مسابقهها آزمایش کنند.

اسماعیل عبادي مليپوش عنواندار تیم ملي کامپوند ایران چندي پیش موفق شــده بود در بازيهاي جهاني لهستان، ضمن کسب مدال نقره این رقابتها در ردهبندي جهاني با 4 پله صعود در رده ســوم برترین کمانداران دنیا قرار گیرد.

همینطور پریســا براتچي، دیگر نماینده کشــورمان نیز با توجه به اینکه در بازيهاي جهاني لهستان نتوانسته بود عنواني بهتر از هفدهمي را به خــود اختصاص دهد همچنان در رده نهــم ردهبندي جهاني باقي مانده و برایش مهم است که از این رده باالتر برود.

با این حساب هر دو مليپوش کامپوند ایران پس از استراحتي کوتاه بــا رفتن به جام جهاني برلین قصد دارنــد وضعیت خود را در ردهبندي جهاني بهبود ببخشند.

این مســابقهها در حالي برگزار ميشود که کمیته برگزاري بازيها نیز برنامه رقابتها را به این ترتیب اعالم کرد: چهارشنبه ۸1 مرداد: مرحله مقدماتي به همراه مرحله حذفي میکس تیمي تا نیمهنهایي پنجشنبه ۹1 مرداد: مرحله حذفي انفرادي، (صبح)؛ مرحله یک چهل و هشتم نهایي تا یک سي و دوم و مرحله یک شانزدهم نهایي تا نیمهنهایي (عصر). شنبه 21 مرداد: فینال انفرادي و تیمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.