حدادي: ما را از كمپ بالروس اخراج كردند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

500 دالر ميدادند، ویزاي فوري ميگرفتند

احســان حدادي کــه نتیجه ضعیفــي در رقابتهــاي جهاني گرفت، عملکــردش را حاصل بي برنامگي فدراســیون ميدانــد. او در گفت و گوي کوتاهي ميگوید: «مقصر نتیجه نگرفتن در مســابقات جهاني خودم هستم، چون نباید براي دریافت ویزا به فدراسیون دوومیداني اعتماد ميکردم.»

نایب قهرمان پرتاب دیســک المپیک که چند ســالي است از روزهاي اوجش فاصله گرفته، انگار این روزها برایش سخت ميگذرد: «اینکه توانش را داشته باشید و نشود، خیلي سخت است. ما یک بامداد به لندن رسیده بودیم و باید ســاعت 7 مســابقه ميدادیم. از سوي دیگر 48 ساعت قبل از مسابقه به دلیل اینکه تاریخ ویزایمان تمام شــده بود، ما را از کمپ بیرون کردند و مجبور شــدم به خانه یکي از دوستانم بروم که آنجا هم شرایط مناسب نبود و نتوانستیم استراحت خوبي داشته باشیم.»

او ادامه ميدهد: «با توجه به اینکه تاریخ ویزاي بالروس تمام شده بود و ویزاي انگلیس هم هنوز نیامده بود، مجبور شدیم براي خروج جریمه بدهیم. حاال شما حساب کنید من در شرایطي باید مسابقه ميدادم که چند ساعت مانده به مسابقات، ما درگیر این داستانها بودیم.»

قهرمان پرتاب دیســک آسیا در ادامه با این ســوال مواجه ميشود که مقصر اصلي نتیجه نگرفتنش در رقابتهاي جهاني چه کســي است؟ که در پاسخ ميگوید: «مقصر اول خودم هستم که براي دریافت ویزا به فدراسیون دوومیداني اعتماد کردم، چون آنها قبال هم نشــان داده بودند که در دریافت ویزا مشــکل دارند و نميتوانند کارها را انجام دهند. در ســال 2013 وقتي ميخواستم به مسابقات دایموند لیگ لندن بروم، با پرداخت 500 دالر ویزاي فوري گرفتم و فدراسیون هم ميتوانست این کار را انجام دهد اما نکرد و به مشکل خوردیم. چند ماهي بود که تمرین خوبي داشتم اما به خاطر یکسري اشــتباه، مسابقهام خراب شــد. بدنم واقعا آماده بود اما قبل از مسابقه آنقدر درگیــر کارها بودیم که تمرکزم را گرفته بود. هرچند وظیفه من نیســت اما خودم باید براي دریافت ویزا اقدام ميکردم تا این مشکالت پیش نیاید.»

قهرماني پرتابگر لتوني با 69 متر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.