كشتي فرنگي با زحمت و برنامه قهرمان المپيك شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي ســابق تیم ملي کشتي فرنگي به انتقــاد از فرآیند انتخابي تیم ملي پرداخــت. ناصر نوربخش که در گذشــته بارها بهعنوان مربي در کادر فنــي تیــم ملــي حضور داشــته، حــاال بــه منتقــد اصلي برنامههاي فدراسیون کشتي تبدیل شده اســت. ناصر نوربخش با انتقاد شدید از نوع برگزاري انتخابي تیم ملي، انتخاب تیم ملي با این روش را کامال شکســت خورده ميداند: «قبــال برخي انتقــاد ميکردند که آقاي بنا خودرأي اســت و انتخابي تیم ملي را زیاد مالك قرار نميدهد اما االن مشاهده شده که در برخي اوزان دســت کادرفني باز اســت و با توجه به ســلیقه خودشان نفرات را انتخاب ميکنند. مقام نخســت انتخابي تیم ملي بهطور 100 درصد مالك نیســت و کادرفني به دنبال این است که نظر خودش را اعمال کند و در این مســیر بعضي وقتها قوانین را دور ميزنند و در این چند ســال ندیدهام که فرآیند انتخابي بهطور کامل اجرا شــود.» نوربخش که از مربیان سازنده کشتي فرنگي بوده معتقد است اگر قانون انتخابي درست اســت باید اجرا شود و اگر غلط اســت چرا فدراســیون آن را مصوب کرده است: «فلسفه انتخابي تیم ملي و فرآینــد قانونمندي آن بهخاطر این بود که کشــتيگیرها ســرخورده نشــوند و کسي که در انتخابــي قهرمان ميشــود نتیجه کارش را ببینــد امــا اینکه فارغ از انتخابي نفرات تیم ملي مشــخص شــوند، روند خوشــایندي نیست. کشــتيگیري که با دالیلي فارغ از بحث انتخابي تیم ملي براي حضور در پیکارهاي مهم برگزیده شــود و نتیجه نگیرد، ما(کادرفني) بدهکار ميشویم و باید جواب پس بدهیم.» او در ادامــه همچنین بــا یادآوري موفقیتهاي گذشته کشتي فرنگي یک نکتــه مهم را به کادر فني تیم ملي متذکر ميشود: «اگر سالهاي گذشــته توانستیم کشــتي فرنگي را بر ســکوي اول المپیک و جهان قرار بدهیم به دلیل زحمت، تالش، برنامهریــزي اصولــي و کار علمي بود اما االن که کشــتيگیرها با هر شرایط آمادگي و تمریني بخواهند نتیجه بگیرند و کادرفني هم با آن مشکلي نداشته باشــد، یک مقدار واقعبینانه نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.