پايان كار ايران با يازدهمي كيهاني در لندن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش دوومیداني کشــورمان از صعود به فینــال رقابتهاي جهاني لندن باز ماند. حسین کیهاني که ميگفت شرایط حضور در فینال رقابتهاي جهاني را دارد، دیروز در دوي ســه هزار متر بــه مصاف رقبایش رفت اما او هــم مانند دو نماینده دیگر ایران، نتیجه خوبي نگرفت.

در ســومین روز از شــانزدهمین دوره رقابتهاي دوومیداني قهرماني جهان در لندن، حســین کیهانــي، در گروه اول بــا 14 دونده دیگــر به رقابــت پرداخت و در پایــان با ثبت زمــان 8 دقیقه و 33 ثانیه و 76 صدم ثانیه در رده یازدهم گروه و در نهایت بیســت و چهارم رقابتها قرار گرفت و موفق به صعود به فینال نشــد. البته او یک موفقیت به دســت آورد و توانست رکورد ملي این ماده را پس از 26 سال به اندازه 10 ثانیه بهتر کند. کیهانــي آخرین نماینده ایران در این رقابتها بود. پیش از او احســان حدادي در پرتاب دیســک و حسن تفتیان در دوي 100 متر از صعود به فینال و نیمهنهایي باز مانده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.