اردوي فرنگيكاران نوجوان برای دفاع از قهرماني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تیم ملي کشتي فرنگي نوجوانان براي حضور در رقابتهاي جهاني از روز 19 مردادماه در خانه کشتي شماره 2 تهران برگزار ميشود.

تیم ملي نوجوانان باید در مســابقات قهرماني جهان در یونــان به میــدان برود به همین دلیل ایــن تیم دور جدید تمرینــات خود را در خانه کشــتي آغاز ميکنــد. این اردو 10 روزه خواهــد بود و بعد از آن تیم بایــد خود را مهیاي رقابتهاي مهم آتن کند.

براي این اردو علیرضا لرستاني از 29 کشتيگیر دعوت کرده است تا در تمرینات حاضر شوند.

رقابتهاي کشتي نوجوانان قهرماني جهان روزهاي 13 تا 19 شهریورماه در شــهر آتن کشور یونان برگزار ميشود که به نظر ميرسد این تیم بتواند بعد از این اردو یک مرحله اردوي دیگر را هم برگزار کند.

تیم ملي کشــتي فرنگي نوجوانــان ایران چندي پیش عنوان قهرماني آسیا را از آن خود کرد و حاال ميخواهد براي دفاع از عنوان قهرماني جهان که سال گذشته در آذربایجان به دست آمد به میدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.