نتايج ضعيف براي رقباي قديم حدادي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احســان حدادي در حالي با رکــورد 63 متر و 3 ســانتیمتر به فینال رقابتهاي جهاني نرســید که فینال این ماده جذابیتهاي زیادي داشــت و در نهایت اندروس فینال گودزایس، پرتابگر لتوني با 69 متر و 21 ســانتیمتر مدال طال را مال خود کرد. بعد از او دانیل اســتایل سوئدي با رکورد 69/19 و موسان فینلي آمریکایي با رکورد 68/03 در رده دوم و سوم ایستادند.

فردریک داکرس بــا 65/83 از جاماییکا، پیتر ماالچوســکي با 65/24 از لهســتان، رابرت هارتینگ با 65/10 از آلمــان، روبرت یوربانک با 64/15 از لهســتان، تروس اســمیکل با 64/04 از جاماییکا، الکلس وسپر با 63/76 از اتریش، پارلیس با 63/17 از قبرس، ســیمون پترون با 60/39 از ســوئد و گرد کانتر با 60 متر از اســتوني نیز به همین ترتیب که در این فهرست قرار گرفتهانــد، ردههاي چهارم تا دوازدهــم را به خود اختصاص دادند. نکته این فهرست آخر شدن کانتر، یا پنجمي و ششمي ماالچوفسکي و هارتینگ است که از چهرههاي شاخص این ماده هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.