سيلوا:‌كاش‌امباپه‌به‌منچسترسيتي‌بيايد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

برناردو سيلوا گفته كيليان امباپه يكي از بهترين بازيكنان دنيا خواهد شد و دوست دارد كه او هم به منچسترسيتي بيايد.

امباپه 81ساله مورد توجه باشگاههاي بسياري است و سيتي، رئال مادريد، بارسلونا و پاري ســنژرمن همه به دنبال او هستند. ســيلوا 22ساله فصل گذشــته در موناكو با امباپــه همبازي بود و با ايــن تيم قهرمان ليگ يك فرانســه شد و به نيمهنهايي ليگ قهرمانان هم رسيد.

او ميگويــد: «هنــوز بــا امباپه حرف نزدهام. او بازيكن خوبي اســت. دوست دارم كه اينجا باشد. ما كه نميدانيم چه ميشود، تصميم به عهده سيتي است. او ميتواند فوق ســتاره باشــد. در واقع به نظرم همين حاال هم كمي فوق ســتاره شده. بازي در كنار او عالي است چون حركات او بسيار هوشمندانه اســت. عالي اســت زماني كه در خط مياني بــازي ميكنيد، بازيكني مانند او را داشــته باشــيد چون او خيلي سريع و باهوش است و تمامكننده خوبي است. بسيار عجيب است كه او تــازه ‪19 81،‬ ســال دارد. او ميتواند بهزودي يكي از بهترينهاي دنيا شود.»

ســيلوا اولين خريد پــپ گوارديوال در تابســتان بود و ســيتي بابت او 43 ميليون پوند بــه موناكو پرداخــت. بنژامين مندي هم از موناكو به منچسترســيتي رفته است. ســيلوا خوشــحال اســت كه دوباره كنار مندي بازي ميكند: «من دوســت صميمي بنژامين هستم. وقتي كه پارسال او را ديدم برايم بســيار غافلگيركننده بود. مندي آدم فوقالعــادهاي اســت اما كمي هــم ديوانه اســت! عالي اســت كه او را در كنار خودم در منچستر داشته باشم. عالي بود كه فصل پيش كنار او بازي كردم و اميدوارم كه با هم دستاوردهاي زيادي داشته باشيم. راستش را بگويم، زماني كه به سيتي آمدم، با او هم بر سر آمدن به سيتي صحبت كردم. گفتم: بيا مندي، با من به ســيتي بيا. او بازيكني بزرگ اســت و واقعا ميتواند به اين تيم كمك كند.»

ســيلوا به دليل بــازي در جام كنفدراسيونها دير به اردوي سيتي ملحق شــد و در بازي دوســتانه با وســتهم در ايســلند براي اولين بار در پيشفصــل بــازي كرد. او گفــت كه با كريستيانو رونالدو و ناني، همتيميهايش در پرتغال، درباره رفتن به سيتي صحبت كرده است: «كريســتيانو و ناني به من گفتند كه منچســتر شهري عالي است. آنها گفتند كه زندگي در اين شــهر عالي است و مردمش مهربان هســتند. البته آنها بــراي يونايتد بازي كردهاند اما گفتند كه هر دو باشــگاه فوقالعاده هستند.»

دیليمیل-امباپهکهدربازياولموناکودرلیگفرانسهمصدومشد،بهانگلیس سفر کرد تا همراه با لروي سانه در یك مراسم تبلیغاتي در شهر منچستر شرکت کند. مهاجم فرانســوي این عکس را روي اینستاگرامش گذاشت.

دیلي میل- لیورپول در آخرین بــازي پیش فصلش با نتیجه 3 بر یك اتلتیك بیلبائو را شکست داد. این مسابقه در دابلین ایرلند برگزار شد.

دیلي میل- بنژامین مندي که این تابســتان از موناکو به سیتي پیوست، با گذاشــتن این عکس روي اینســتاگرامش به حضور امباپه در شهر منچستر واکنش نشان داد و نوشــت: «هواداران سیتي در این لحظه».

دیلــي میــل- کریســتیانو رونالــدو بعــد از آن همه جنجال بر ســر جدایــي از رئال، به تمرین تیم برگشــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.