‌نيمار‌مرا‌براي‌پيوستن‌به‌پاريس‌متقاعد‌كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دنــي آلوز، مدافع راســت برزيلي جديد پاريسنژرمن ميگويد برخالف آنچه بسياري تصور ميكنند اين نيمــار بوده كه او را براي پيوستن به پاريسنژرمن متقاعد كرده است. آلوز كه در پايان فصل گذشته بهعنوان بازيكن آزاد از يوونتوس جدا شــد نزديك به يك ماه زودتر از نيمار به PSG ملحق شد.

آلوز پس از پيروزي 2 بر صفر PSG برابر امي ين در هفته اول لوشامپيونا به خبرنگاران گفت: «برخالف آنچه مردم فكر ميكنند، اين من هســتم كه بايد قدردان باشم چون نيمار كســي بود كه مرا براي پيوســتن به PSG متقاعــد كرد. من در انتقال او از بارســلونا به اينجا هيچ نقشــي نداشــتم. فقط به او گفتم جايي باشــد كه خوشحال است. پيوستن من به پاريســنژرمن از پيش برنامهريزي شده نبود اما من ميگويم اينكه نيمار توانست مرا متقاعد كند به اين دليل بود كه خودش هم به پيوستن به اين تيم فكر ميكرد.»

آلوز در پاســخ به اين ســوال كه رفتن نيمار از بارســا چه تأثيري بر اين تيم خواهد گذاشت، گفت: «از دســت دادن يك بازيكن بــزرگ در حد و اندازه نيمار يك ضربه بزرگ است اما فوتبال همين است. همين اتفاق براي تيمهــاي ديگري كه بارســلونا از آنها بازيكن ميخرد رخ ميدهد اما اين موضوع بايد براي همه شــفاف شــود كه من و نيمار براي پول به پاريســنژرمن نيامديم. مــا رفتيم چون براي تجربه كــردن چالشهاي جديد انگيزه داشتيم.»

شروع موفق بدون نیمار پاريســنژرمن اولين بازياش در فصل جديد لوشــامپيونا را در حالي با نتيجه 2 بر صفر برابر امی ين برد كه در اين بازي نتوانست از ســتاره گرانقيمت خود نيمار استفاده كند. نيمار كه مجوز بازیاش هنوز به دست سازمان ليگ فرانسه نرســيده بود، مجبور شد اولين بازي تيمش در فصل جديد ليگ فرانســه را از روي سكوها تماشا كند. او اما از هفته آينده در اولين بازي خارج از خانه پاريسيها مقابل گنگان میتواند آنها را همراهي كند.

اوناي امــري، مربــي PSGهــم ابراز اميدواری كرد كه اضافه شــدن ستاره سابق بارســلونا، كيفيــت تيمــش را از چيزي كه هســت باالتر ببــرد. او در كنفرانس خبري پس از بــازي گفت: «روند تطبيق پيدا كردن نيمار با تيم ما خوب اســت و مــا به او براي هرچه ســريعتر هماهنگ شدن با تيم كمك خواهيم كرد. پاريسنژرمن با نيمار يك گام بلند در مســير پيشرفت برداشت و او اين تيم را انتخاب كرد چون ميخواســت در كنار آن رشد كند. پاريسنژرمن ميخواهد كه نيمار تأثيری بزرگتر (در قياس با تأثيرگذارياش بر بازي بارسلونا) و شانس بردن جامهاي بزرگ را داشته باشــد كه با حضور او كار آسانتري خواهد بود. نيمار در پاريســنژرمن ميتواند بهتــر خودش را بــه همه معرفــي كند و به باالترين سطوح برســد. خريد او نشانه باالتر رفتــن جاهطلبي و انگيزه هــر دو طرف براي پيشرفت بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.