كي ‌هليني:‌در‌اردوي‌تابستاني‌‌بيش‌از‌تمرين،‌سفر‌كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جورجــو كيهليني، مدافــع مياني يوونتوس از اردوي تابستاني تيمش انتقاد كرد و آن را كم بازده دانســت. كيهليني و يارانش شــنبه شــب در آخرين بازي دوستانهشــان در اردوي پيش فصل 2 بر صفر به تاتنهام باختند و براي سومين بار در اين اردو متحمل شكســت شدند و با اين باخت به اردوي تابستانيشــان پايان دادند؛ اردويي كه جورجو كيهليني از آن رضايت نداشت.

كيهليني كه تيمش يكشــنبه هفته آينده بايد در سوپرجام ايتاليا برابر التزيو به ميدان برود، گفت: «در اين ســه هفته اردوي تابستاني، بيشتر وقتمان را صرف ســفر به اين طرف و آن طرف كرديم تا تمرين. قطعا به يك بازي مانند بازي برابر تاتنهام نياز داشــتيم؛ بازي كه انسجام و ضرباهنگ بازيمان را براي اولين مسابقه رســميمان باال ببرد. مــا در اين مدت ســخت تمرين كردهايم و حاال منتظريم كه بــه تورين برگرديــم و چند روزي را بدون سفر ســپري كنيم. ما هميشه در طول اردوي پيش فصل روحيه داشتهايم.

اگر ذهنيت مناســب وجود داشــته باشــد و انگيزه كافي بــراي وقف كردن خودمان براي تيم هم به آن اضافه شود، از نظر روحي و رواني مشــكلي نخواهيم داشت.»

كيهليني درباره عملكــرد بازيكنان جديد يوونتوس از جمله داگالس كاستا كــه از بايرن مونيخ بــه بانوي پير ملحق شــد و فدريكو برنادرسكي، مهاجم سابق فيورنتينــا هم گفت: «فكــر ميكنم آنها كارشــان را تا االن خوب انجــام دادهاند اما هنوز به انــدازه كافي براي هماهنگ

او يكي از بهترينهاي دنيا ميشود

شــدن با ما فرصت نداشــتهاند. داگالس كاستا و برناردسكي كيفيت بااليي دارند و من فكر ميكنم كه آنها به قابليتهاي بازي يوونتوس ميافزايند. ماتيا ديشيليو هم ميفهمد كــه بايد با آرامش كار كند و او هم به مــا كمكهاي بزرگي خواهد كــرد. بنتانكور جــوان هم بــه نظر من ظرفيت ارائه بازيهاي خوب را دارد. ما با آرامشي فوقالعاده براي بازي برابر التزيو آمادهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.