آنچلوتي:‌جاي‌نگراني‌نيست ‌با‌شروع‌فصل‌خوب‌مي‌شويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارلو آنچلوتي مربي بايرنمونيخ ابراز اطمينان كرد تيمــش براي دفاع از عنوان قهرماني بوندسليگا آماده است. تيم مربي ايتاليايي پنج باخت در بازيهاي دوستانه داشــت كه دو تا برابر ميالن و ليورپول با نتايج سنگين رقم خورد.

آنچلوتي كه تيمش در سوپرجام آلمان دوبار از دورتموند ميزبان عقب افتاد، گفت: «اين جام خيلي مهم است، خوشحالم، ما تمركز خوبي داشتيم. پيشفصل ما چندان خوب نبوده اما جاي نگراني نيســت. وقتي فصل شروع شود، ما حاضريم.»

پيتر بوژ مربي دورتموند هم از اينكه تيمش دو بار نتوانســته برترياش را حفظ كند، ناراحت بود. عــالوه بر آن در ضربات پنالتــي هم رومــن بوركي ضربه جاشــوا كيميش را دفع كرد امــا دورتموند از اين برتري هم بهره نگرفت و سباستين روده و مارك بارترا باعث شدند نخستين جام فصل به بايرن برسد.

بوژ كه براي نخستين بار در يك بازي رسمي روي نيمكت دورتموند نشسته بود، گفت: «از نتيجه راضي نيســتم، دو دقيقه قبــل از پايان بايــد كار را تمام ميكرديم و نكرديم. ما ســه بار پيــش افتاديم حتي در ضربات پنالتي امــا در نهايت باختيم و من ناراحتم. بهعنــوان يك مربي از باخت خوشــحال نشــدم. روي گل اول پــرس ســنگين ما جواب داد و بعــد بايرن بازي بهتري انجام داد و شــانسهاي بيشــتري داشت. در نيمه دوم بازي بهتري كرديم و كمتر توپ لو داديم. اگر كمي مراقب فضاها بوديم بايرن نميتوانست كاري بكند.»

ماريو گوتزه در ايــن بازي غايب بود اما بعــد از پنج ماه دوري به خاطر اختالل متابوليســمي به تمرينهــاي پيشفصل برگشته.

بوژ 53 ســاله گفت مهاجم تيم ملي آلمان دچار آســيب جزيي شده و صبوري ميتوانــد دوبــاره او را بــه اوج برگرداند: «همانطور كه گفتم بايد مراقب او باشــيم، او 5 مــاه بازي نكرده. بعد از دو گام به جلو يك گام به عقب رفته و حاال بايد دو و نيم قدم جلو برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.