نيمار:‌از‌هواداران‌بابت‌استقبال‌جادويي‌شان‌تشكر‌م ‌يكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با اينكه نميتوانست پاريسنژرمن را در هفته اول لوشامپيونا همراهي كند، نيمار پيش از اين بازي به هواداران معرفي شــد و مورد اســتقبال پرشور و هيجانانگيز آنها قرار گرفت.

هواداران پرشــمار حاضر در ورزشگاه براي مدتي طوالني يكصدا نام نيمار را فرياد زدند و وقتي تشويقهايشــان تمام شــد و ناصر الخليفي، رييس باشگاه پاريسنژرمن هم چنــد كلمــهاي دربــاره تاريخيترين خريد باشــگاه صحبت كرد، نيمار همزمان با آتشبــازي، از تونل ورزشــگاه پارك دو پرنس خارج شد و روي سكويي كه برايش آماده شــده بود رفت، ميكروفن را در دست گرفت و خطاب به هــواداران PSG گفت: «متأسفم كه نشد در اين بازي حضور پيدا كنم اما بابت اين استقبال باشكوه و جادويي ميخواهم از هواداران تشكر كنم. واقعا دلم ميخواست كه امروز ميشد بازي كنم اما تا هفته ديگر بايد منتظر بمانم. در رختكن تيم مــن يك بار ديگر در كنار دني آلوز و تياگو سيلوا هســتم. اميدوارم كه ما در كنار هم فصلي فوقالعاده را تجربه كنيم.»

نيمار ســپس در ورزشگاه پارك دو پرنس دور افتخار زد و پيراهنش را براي گروهي از هواداران دو آتشه باشگاه پرتاب كرد. او ســپس از روي سكوها به نظاره بازي نشســت كه با گلهاي ادينســون كاواني و خاوير پاستوره به سود پاريسيها خاتمه يافت و هيجانزده شدنش هنگام به ثمر رســيدن اين گلها بسيار جالب بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.