‌آلگري:‌شكست‌‌مقابل‌تاتنهام‌نگرانم‌نم ‌يكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماســيميليانو آلگري مربي يوونتوس ادعــا كرد كــه باخت 2 بــر صفر تيمش در آخريــن بازی دوســتانه اردوي پيش فصل برابر تاتنهــام او را نگران نميكند. يوونتوس در ديداري دوستانه برابر تاتنهام با نتيجه 2 بر صفر تن به شكست داد كه اين سومين شكست بانوي پير در اردوي تابســتانياش بود و نگذاشــت اين تيم با كلين شــيت به تمرينات پيشفصل خود خاتمه دهــد. با وجود اين ماســيميليانو آلگري تأكيــد كرد كه نگران نتيجه بازي نيســت. آلگري گفت: «من نگران نيستم. ما در چند روز اخير سخت تالش كردهايم و تمرينات خوبي انجام دادهايم. درســت است كه باختهايي اينچنيني بد هستند امــا ما بايد به نكات مثبــت اين باختها توجه داشــته باشــيم. از نظر دفاعي بايد محتاطتر باشيم و بيشتر از اين كار كنيم چون در ايتاليا هميشه تيمي اسكودتو را ميبــرد كه بهترين خــط دفاعي را دارد. وضعيت تيم ما خوب است و بازيكنان ما از نظر فيزيكي پيشرفت داشتهاند.»

مربــي بانوي پيــر دربــاره عملكرد داگالس كاستا، بال برزيلي تيمش كه به تازگي از بايرن مونيخ به بانوي پير ملحق شــده اســت هم گفت: «اين اولين باري بود كــه او در تركيب اصلي قرار گرفت و تا زماني كه تعويض شــد عملكرد خوبي داشــت. او هم وضعيتي مشــابه به ساير بازيكنان ما دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.