وراتي: آمدن نيمار دليل ماندن من در PSG نبود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماركو وراتي كه تابســتان امســال شايعات فراواني درباره انتقال احتمالياش از پاريسنژرمن منتشر شد، اعتراف كرد كه خبــر تمايل بارســاييها به جذب او چندان بياساس هم نبوده است.

هافبــك ايتاليايــي PSG كــه ماه گذشته به خاطر اظهارات مدير برنامههاي قبلياش درباره آينده او به دردســر افتاد و در نهايت مجبور شد يك پيام ويدئويي بــراي عذرخواهي از هواداران و تأكيد بر ماندنش در پارك دو پرنس منتشر كند، درباره شــايعه رفتنش به بارسلونا گفت: «يكســري چيزها بود امــا ماجرا خيلي جدي نشد. جز يكسري تماسهاي اوليه ما ديگر مذاكرهاي نداشتيم. من تصميم گرفتم در اين مسير به كارم ادامه دهم و بابت آن خوشحالم.»

وراتي درباره اينكه آيــا ورود نيمار بــه PSG او را براي ماندن در پارك دو پرنس متقاعد كــرد هم گفت: «من قبل از آمــدن نيمار تصميمم را گرفته بودم و هرگز نميدانســتم كه او قرار است به ما ملحق شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.