امباپه درخواست جدايي نداده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

واديــم واســيلياف، معاون باشــگاه موناكو گفته كه كيليان امباپه درخواســت نكــرده كه از موناكو جدا شــود، هرچند كه به گفته او، احتمــال جدايي امباپه وجود دارد.

امباپــه مــورد توجــه رئال مادريــد و پاري ســنژرمن بود و اكنون بارســلونا هــم به دنبال جذب او است.

اين بازيكــن در اولين بازي موناكــو در فصــل جديــد ليگ يك فرانســه به ميدان رفت ولي در اواســط نيمه دوم بــه دليل آسيبديدگي تعويض شد.

واسيلياف پس از اين ديدار گفــت كه احتمال رفتــن امباپه وجــود دارد: «امباپــه تصميــم صحيح را خواهد گرفت. او هرگز بــه ما نگفته كه دوســت دارد از جمع ما جدا شــود. مــا با او در مذاكره هســتيم و برخالف آنچه كه شــما در رســانهها ديدهايد، بحث بر ســر پول نيست. موضوع پيچيدهتــر از اين حرفهاســت. اين بازيكن به داليل ورزشي نياز دارد كه از تيم برود.»

اشــاره او به اين اســت كه امباپه براي پيشرفت، نياز خواهد داشت كه در تيم بزرگتري بازي كند.

مصدوميت امباپه در جريان برد ســه بر دو مقابــل تولوز هم جدي نيست.

لئوناردو ژارديم، مربي موناكو گفت: «وضعيت او وخيم نيست. دو ســه روز بعد، حــال او بهتر خواهد شد.» امباپه در سوپرجام فرانســه هم به ميدان رفت ولي در آن مسابقه درخشش چنداني نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.