بارسا به دنبال ديماريا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالي كه كمتر از يك ماه به پايان بازار نقل و انتقاالت تابستاني باقي مانده اســت، شــايعات جديدي درباره تالش باشــگاههاي بارســلونا و پاريسنژرمن براي خريد بازيكنان جديد شــكل گرفته است.

شــايعه اول درباره احتمال دســت به كار شدن بارســلونا براي خريد آنخل ديماريا از پاريسنژرمن براي پر كردن جــاي خالي نيمار اســت كــه در جهت معكوس به پاركدوپرنس رفته است.

اين خبر را نشــريه ديليميل داده و نوشــته بارســا عالوه بر ديماريا، آنتوان گريزمــان، مهاجــم فرانســوي اتلتيكو مادريد را هم بهعنوان جانشين نيمار در نظر گرفته است.

اين در حالي اســت كــه از عثمان دمبله، بال بوروســيا دورتموند بهعنوان گزينه اول باشگاه بارسلونا براي پر كردن جاي خالي نيمار ياد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.