اورتون به دنبال ولبک

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رونالد كومان اگــر نتواند اوليويه ژيرو را براي اورتون بخرد، به ســراغ دني ولبك خواهد رفت. مربي اورتون ســخت به دنبال جذب ژيرو اســت اما اين مهاجم آرســنال ميخواهــد ابتدا ببيند كه آيا در برنامههاي آرسن ونگر جايي دارد يا نه و سپس درباره آيندهاش تصميم بگيرد اما كومان كه روملو لوكاكو را به منچستريونايتد فروخته، نياز به بازيكني دارد كه حمالت به او ختم شــود. اورتون ســاندرو راميرس و ويــن روني را خريده است اما همچنان به دنبال بازيكني اســت كه مهاجم هدف باشد. قيمت ولبك در بــازار امروز حــدود 30 ميليــون پوند اســت. او ســابقه بازي در كنار روني را در منچســتريونايتد دارد. آرسنال هم ممكن است مايل به اين انتقال باشد، چرا كه آنها سه سال پيش 16 ميليون پوند براي خريد ولبك بــه منچســتريونايتد دادند و اكنون ميتوانند سود خوبي به دست بياورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.