خرجهاي مورينيو، بيشتر از يک ميليارد پوند!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو اوليــن مربي تاريخ فوتبال شده كه بيش از يك ميليارد پوند صرف خريد بازيكنان جديد ميكند. تحليل كل خريدهاي مورينيــو نشــان ميدهد كه او در 17 ســال مربيگرياش، بيش از 1/1 ميليارد پوند بازيكن خريده اســت. پــپ گوارديوال، رقيب ســنتي مورينيو در اســپانيا و انگليــس هم در دوران مربيگري 859 ميليون پوند خرج كرده است. مورينيو و گوارديوال جزو بهترين مربيان دنيا به شــمار ميآيند اما هر دو نفر منابع مالي خوبي هم در اختيار داشــتهاند. مربي ديگري كه در كنار آنها قرار ميگيرد، كارلو آنچلوتي است كه در 22 سال مربيگري، 970 ميليون پوند براي خريد بازيكنان جديد داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.