ونگر: براي فروش سانچس تحت فشار نيستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر به الكســيس سانچس هشــدار داده و گفته كه براي فروش او تحت فشار نيست و هيات مديره آرسنال پشت او است.

ســانچس حاضــر نشــده قــرارداد جديدي با آرســنال امضــا كند و اعالم كرده كه قصد ترك آرســنال را دارد اما ونگر هم قصد ندارد مقابل او كوتاه بيايد و گفته كه سياســت انتقاالت باشگاه در دستان او اســت و هيچ فشاري از هيات مديــره براي فروش ســانچس به او وارد نشده است.

اگر ســانچس در تابســتان امسال فروخته نشــود، در تابســتان ســال بعد ميتواند بهصــورت آزاد به تيمهاي ديگر برود و پولي نصيب آرسنال نخواهد شد.

ونگــر گفت: «بله، هيــات مديره در زمينــه تصميمات فني از مــن حمايت ميكند. آيا مساله آمدن و رفتن بازيكنان هم فني است؟ بله، فني است.»

مربــي توپچيها قصد فــروش اين بازيكن 82ســاله را نــدارد، بهويژه اگر مقصد او يك تيم ليگ برتري باشد.

او مصمم است كه اين بازيكن را در اين فصل در ورزشــگاه امارات نگه دارد، حتي اگر اين بازيكن 80 ميليون پوندي در انتهــاي فصل آزادانــه به تيم ديگري بپيوندد.

ونگــر ميداند كه ســانچس در هر صــورت بازيكن متعهدي براي آرســنال خواهد بود، چرا كه جام جهاني در پيش است اما مســعود اوزيل، كيهران گيبس، جك ويلشــر و محمد النني هم شرايط

نوشته شده بود «او ميماند»، «او نمیماند» اين نوشته اسپانيايي، جملهاي بود كه پيكه روي توييترش گذاشت و ادعا كرد نيمار در بارسا ميماند.

مشابهي از نظر قرارداد دارند. ونگر گفته: «به شــما هشــدار ميدهم كه بازيكنان بيشتري را در چنين شــرايطي خواهيد ديد. به يــك دليل اين موضوع بيشــتر ديده خواهد شــد: نرخ تورم دستمزدها بسيار باالســت و ايجنتها، سه يا چهار ســال پيش از پايان قرارداد، به ســراغ دستمزد بازيكنان خواهند رفت و خواهان افزايــش آنها خواهند شــد. باشــگاهها در وضعيتي نيســتند كــه بتوانند مبلغ دستمزد درخواســتي را فراهم كنند. آيا باشــگاهها مايل خواهند بود كه بازيكنان قراردادهايشــان را به پايان برسانند؟ بله. بــا اين انتقاالتي كه انجام شــده، قيمت بازيكنان معمولي 50 ميليون پوند است. باشــگاهها نميخواهند چنين مبلغي را بــراي بازيكنان معمولــي بپردازند. آنها صبر خواهند كرد تا بازيكن آزاد شــود و سپس او را به خدمت بگيرند.»

ونگــر همچنين به ســتايش آنتونيو كونته، مربي چلسي پرداخته است: «آنها شــروع بدي داشتند و اين نشان ميدهد كــه او نه تنهــا از نظر ذهنــي قدرتمند اســت، بلكه بهحدي باهوش اســت كه بتواند مشكل را برطرف كند. بايد انتظار داشت كه او رقيبي واقعي باشد. به نظرم كيفيت او باعث ميشــود چلسي در اين فصل هم تيمي خطرناك شود.»

ونگر درباره آينده جك ويلشــر هم صحبت كرد: «او در هفته اول بازگشتش است و بايد با او بنشينيم و صحبت كنيم تا ببينيم كه او به كجا ميخواهد برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.