پوگبا يك مادربزرگ را از قفس نجات داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پل پوگبا، هافبك منچستريونايتد اولين جلســه پرسش و پاسخ توييتري خود را برگزار كــرد. برخي طرفداران نشــان دادند كه حاضرند دست به هر كاري بزنند تا با پوگبا صحبت كنند.

در اين ميان يك كاربر تصويري از مادربزرگش در يك قفس بزرگ منتشر و تهديد كرد تا زماني كه پوگبا جواب او را ندهــد، او مادربزرگش را از قفس بيرون نميآورد. البته او شــوخي كرده بود و پيرزن در داخل قفس به دوربين لبخند ميزد. پوگبا هم به شــوخي به او جــواب داد. او با دو ايموجي خندان نوشــت: «ننه جان، آمــدم كه نجاتت بدهم!»

پوگبا كه تا پيش از انتقال نيمار به پاري سنژرمن گرانترين بازيكن دنيا بود، از اثر دين در زندگي خود صحبت كرده اســت. هنگامي كه از اين بازيكن مسلمان ســوال شــد كه «چه كسي بيشــترين اثر را در زندگيات گذاشته است»، پاسخ داد: .»...ا«

از او درباره قهرمانهاي فوتبالياش سوال شد و اين بازيكن فرانسوي ليستي بلندباال ارائه كرد كه شامل رونالدينيو، كاكا، رونالدو برزيلي، زينالدين زيدان و ديگو مارادونا ميشد.

همچنين يك نوجوان 51ســاله از او پرسيد كه آيا حاال براي فوتباليست شدن ديگر دير شده و او تشويقش كرد و به او گفت كه دلسرد نشود.

همچنين از او پرســيده شــد كه پيش از ديدار دوســتانه با بارسلونا، با نيمار در تونل چه حرفي زد و او گفت: «مــا در كل دربــاره زندگــي صحبت كرديم.» ايــن هافبك همچنين درباره عاليــق غيرورزشــياش صحبت كرد و گفــت كه هالــك ابرقهرمــان مورد عالقهاش اســت و فيلم محبوبش هم آواتار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.