گاتلين: بولت به من تبريك گفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوســين بولــت اگرچه به باخت عادت نداشــت اما آنقدر ظرفيت از خود نشــان داد كه به جاســتين گاتلين كه دو بــار به خاطر دوپينگ محروم شده گفت شايستگي قهرماني داشته.

گاتليــن بعــد از آنكــه جمعيت حاضر را به ســكوت دعــوت كــرد، گفــت: «اين پيــروزی باورنكردنی اســت. يوســين در ورزش ما خيلي درخشيده و افتخار به دست آورده، او الهامبخش ديگران مثل كولمن بــوده كه بيايند و در ايــن رقابتهــاي مهم شركت كنند و جايزه بگيرند. او بــه من تبريك گفت و من را شايســته قهرماني دانست. خود او گفــت نبايد تو را هو كننــد. او ميداند من چقدر كار ميكنــم. مهم بردن اين رقابــت بود و من از عهدهاش بر آمدم.»

وقتــي از او درباره موضع خصمانــه هــواداران ســوال شــد، گفت: «اهميتي ندارد. مــن تمــام تالشــم را كردم كه بهترين نتيجــه را بگيرم. در نيمهنهايــي انــرژيام را ذخيــره كــردم و در فينــال كاري كه بايــد را انجام دادم. آنهايــي كــه دوســتم دارند برايم هــورا ميكشــند. آنها در خانههايشــان اين كار را ميكنند، مربي هم تشــويقم ميكند و اين چيزهايي است كه برايم مهم اســت. به همه چيزهايــي كه ميتوانســتم انجام بدهم تا قهرمان شــوم فكــر كــردم اما هيــچ كاري نكــردم. تقريبــا مثل ســال 2004 بــود كــه قهرمــان المپيك شــدم. با فاصله كمي قهرمان شدم و اين فوقالعاده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.