تعظيم گاتلين برابر بولت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گاتليــن در جشــن قهرماني خود برابر يوســين بولــت تعظيم كرد تا نشــان دهد بزرگتريــن دونده تاريخ چه اهميتي براي اين ورزش داشــته و باعث شده در 35 سالگي انگيزه قهرماني جهان داشته باشد. بولت بعد از اين حركت، گاتلين را در آغوش گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.