اميد‌مي‌آي‌د اميد‌نيمكت‌نشين‌م‌يشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وعــده دادهاند كه اميــد ابراهيمي از هفته ششــم بتواند براي اســتقالل بازي كند. اين خبر اگر درســت باشــد منصوريان از اين زمان به بعد دســتش در پســت هافبك دفاعــي بازتر خواهد شد و از وجود بازيكني بهره خواهد برد كه نســبت به تمام هافبكهاي دفاعي استقالل تجربه بيشتري دارد.

ابراهيمــي پيش از فصل عضله زير شكم خود را به تيغ جراحان سپرده بود و گفته ميشد شــايد تا پايان نيمفصل نتوانــد براي اســتقالل بــازي كند اما خبرهاي تازه حكايت از بازگشــت او در هفته ششم دارد.

با بازگشــت ابراهيمي بايد يكي از ميان روزبه چشــمي يا اميــد نورافكن نيمكت نشين شوند كه به نظر ميرسد قرعه به نام اميــد نورافكن خواهد افتاد و ســرمربي اســتقالل اين بازيكن را از تركيب اصلي دور خواهد كرد.

منصوريان عالقه زيادي به استفاده از زوج ابراهيمــي و چشــمي دارد و ميخواهد از اين دو بازيكن استفاده كند تا شايد خط مياني اســتقالل عالوه بر اينكه تجربه بيشتري را احساس ميكند از شــم گلزني مطلوبي هــم برخوردار باشــد. منصوريان در بــازي هفته دوم اســتقالل مقابل اســتقالل خوزستان اميد نورافكــن را در نيمه دوم تعويض كرد كــه اين تصميم بيارتباط با تمايل او براي نيمكت نشــين كردن نورافكن پس از بازگشــت اميد ابراهيمي نيست. البته نورافكن جزو بازيكناني اســت كه منصوريان نگاه ويژهاي به او دارد و قطعا در تفكرات سرمربي استقالل هست.

با توجه به اينكه چشمي تازه از بند مصدوميت رها شــده و خود ابراهيمي هم جراحي ســختي را ســپري كرده ممكن است اساسا منصوريان نتواند اين دو بازيكن را براي زمان طوالني در كنار هم قرار دهد و احتماال دوباره دست نياز دراز خواهد كرد به سمت اميد نورافكن. به هرحال اين جابهجاييها و تغييرات، ناشي از ســاختن تيم پرستارهاي است كه براي هر پســت بخصــوص در خط مياني ‪4 3،‬ گزينه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.