عليرضا اكبرپور: پيراهنم را كسي پوشيده كه فوتبالش شبيه من است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجــم ريز نقش اســتقالل كه بــا تكنيك خود در بازي با اســتقالل خوزســتان همه را شگفت زده كرد، پيراهن بازيكني را به تن دارد كه او هم با ســن و سال كم به اســتقالل آمد و مانند قائدي ريزنقش بود و سرعت او در بازيهــا، بازيكنان حريف را به زحمت ميانداخت. عليرضا اكبرپور همان بازيكني اســت كه امروز در اســتقالل مهدي قائدي پيراهنــش را به تن ميكند. اكبرپور كه از اين موضوع خوشحال است در ارتباط با بازي اســتقالل خوزســتان اينطور ميگويد: «بازي خوبي بود. اســتقالل ســوار بر بازي بود و تنها نقطه ضعف اين تيم اين بود كه نتوانست به گل برســد. فكر ميكنم استقالل تا محوطه جريمه خوب پيش ميرود اما در خلق موقعيت مشكل دارد، ايــن هم به خاطر اين اســت كه اين تيم جوان است و استرس دارد. فكر ميكنم در ادامه و در هفتههاي بعد بهتر خواهد شد.»اكبرپور در خصوص مهدي قائدي كه اين روزها پيراهن او را در اســتقالل ميپوشــد و فوتبال خوبي هم دارد، اينطور ميگويد: «فوتباليســت خوبي اســت و وقتي او بازي ميكند مرا ياد خودم مياندازد. خوشــحالم پيراهن من را كســي بر تن ميكند كه فوتبالش شــبيه من اســت. نقطه قابل توجه قائدي اين است كه فوتباليست نترسي اســت و تكنيك بااليي دارد. اين شاخصها ميتواند با گل زدن كامل شــود اما يك چيزي مرا ميترســاند و اميدوارم قائدي يك مشاور خوب داشته باشد تا فوتبالش خراب نشود.»بازيكن سابق استقالل در خصوص ديدار اين هفته مقابل تراكتورســازي ميگويد: «بازي سختي است. هر دو تيم دو هفته ســخت داشتند و در نتيجه گيري ناكام ماندند. اميدوارم اســتقالل بتواند از اين هفته روند پيروزيهاي خود را از سر گرفته و به صدر جدولتر نزديكتر شود.»

خذيراوي نگران سرنوشت قائدي؛

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.