قراب:داورپنالتيميگرفت 4 گل ميزديم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با اينكه اين روزها بازيهاي اســتقالل باعث انتقاد شــديد منتقدان شــده است و همــه آنهــا منصوريان را مقصــر اصلي ميدانند اما اعضاي هيات مديره اســتقالل ســعي ميكنند با حمايت از اين مربي جو را آرام كننــد تا اســتقالليها با آرامش به مصاف حريف تبريزي در هفته سوم بروند. جواد قــراب يكي از اعضــاي هيات مديره در خصوص بازي اســتقالل مقابل استقالل خوزســتان ميگويد: «از نظــر فوتبالي، در بــازي برابر اســتقالل خوزســتان نمايش بينظيري داشتيم و فوقالعاده بازي كرديم امــا در گل زدن ناموفق بوديم. هدف اصلي هم گل زدن اســت و به اين موضوع دست پيــدا نكرديم. اگر گل ميزديــم، هواداران راضي ورزشگاه را ترك ميكردند اما وقتي زيبا بازي ميكنيــم و گل نميزنيم، فاصله امتيازي ايجاد ميشــود. استقالل از لحاظ فوتبالي زيبا كار كرد و همه بازيكنان خوب بودند. با تالشهاي كادر فني، بازی زيبايي كه مردم ميخواســتند در فوتبال استقالل قابل مشــاهده بود و مشكل گل زدن حتماً در بــازي بعد برطرف ميشــود و بازيكنان دروازه را پيــدا خواهند كرد. نبايد فراموش كنيم بازيكنان جوانــي در زمين داريم كه در مسير پيشرفت هستند. مطمئنا در بازي برابر تراكتورســازي شرايط تيم بهتر از اين خواهد شــد. در ديدار برابر تراكتورســازي هــم گل خواهيم زد و هم با يك بازي زيبا، زميــن را با بــرد ترك ميكنيــم. مالكيت توپ استقالل بســيار خوب بود و بازيكنان به خوبي توپ را بــه گردش در ميآوردند، موقعيتهــاي خوبي هم خلق شــد اما در نهايت تيم تنها به گل دست پيدا نكرد.»

قــراب با اشــاره به پنالتــي كه براي اســتقالل گرفته نشــد، ميگويد: «مدافع اســتقالل خوزســتان پيراهــن قرباني را گرفت و اين موضوع كامال مشخص بود اما نميدانم چرا داور اين صحنه را پنالتي اعالم نكرد. اگر اين پنالتي اعالم و گل ميشــد، اســتقالل با اختالف سه يا چهار گل برنده بازي ميشد اما اين اتفاق رخ نداد تا بازي با تساوي به پايان برسد. مطمئنا در بازيهاي بعدي، بازيكنان استقالل با عملكردي بهتر از بازي هفته دوم، در گلزني نيز موفق ظاهر ميشوند تا سه امتياز را كسب كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.