داور بازي استقالل چهار جلسه محروم شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وحيــد كاظمــي داور بــازي

استقالل- استقالل خوزستان از سوي كميته داوران چهار جلسه محروم شد اما به احتمال زيــاد اين محروميت از سوي كميته داوران رسانهاي نميشود.

اينطور كه گفته ميشود فريدون اصفهانيــان رييس كميتــه داوران به شــدت از عملكــرد كاظمــي ناراضي اســت و معتقد است كه اين داور تاثير مستقيمي در نتيجه بازي داشته است به همين دليل قرار است چهار هفته به او بازي ندهد.

اختــالف دپارتمــان و كميتــه داوران چند وقتي اســت علني شده و به دليل اينكــه اصفهانيان از عملكرد كامرانيفــر رييس دپارتمــان داوري راضي نبود، تصميمات او را وتو ميكرد تا اينكه كامرانيفر همچون دو رييس دپارتمان قبلي (عســگري و عنايت) از كميته داوران قهر كرد و حاضر نشــد با اصفهانيــان كار كند به همين دليل رييــس كميته داوران تمــام كارهاي اجرايي اين كميته را شــخصا برعهده گرفــت و داوران هفته دوم را خودش انتخاب كرد اما عملكرد ضعيف كاظمي در بازي استقالل استقالل خوزستان باعث ســر و صداهاي زيادي شــد و تصاوير تلويزيوني نشان ميداد كه سر و صداي اســتقالليها چندان هم بي ربط و بي دليل نبوده است.

شكايت استقالليها از كاظمي نيز مزيد بر علت شد تا اصفهانيان تصميم نهايي را در خصوص كاظمي بگيرد.

داور جنجالي بازي اســتقالل بنا به تصميم كميتــه داوران چهار هفته محروم خواهد بود.

كاظمي اين روزها شرايط بحراني دارد و هواداران اســتقالل يك لحظه اين داور را رها نكردهاند. به طور حتم محروميت او از قضاوت بازيهاي ليگ ميتواند شرايط بد اين داور را تكميل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.