شماره 7 طلسم شده؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حســن بيت سعيد يكي از مهمترين خريدهــاي اســتقالل در فصــل نقل و انتقاالت بــود اما نمايــش ضعيف او در بــازي با صنعت نفــت در هفته اول ليگ برتر باعث شد منصوريان او را براي بازي با استقالل خوزســتان در هفته دوم 90 دقيقه نيمكتنشين كند.

بــا اين حــال بيت ســعيد در حال حاضر تمــام تالش خــود را ميكند كه ديگــر اين اتفاق تكرار نشــود و در بازي با تراكتورســازي در تركيــب اين تيم به ميدان برود.

بختيار رحماني فصل گذشته پيراهن شــماره 7 فرهاد مجيدي را برتن كرد و در نيمفصل مجبور شــد اين تيم را ترك كند و حــاال بيت ســعيد نميخواهد به سرنوشــت او دچار شود و به همين دليل تمام تالش خود را ميكند كه بتواند جاي ثابتش در تركيب اصلي را پس بگيرد. به نظر ميرســد بازيكناني كــه ميخواهند با پوشــيدن پيراهن شــماره 7 استقالل محبوبيــت فرهاد مجيــدي را با نام خود تكرار كنند آنقدر غرق در رسيدن به اين هدف ميشوند كه بازيهاي گذشته خود از يادشــان ميرود. شايد هم بيت سعيد فعال ميخواهد فرهاد ديگر استقالل باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.