سكوت‌معنادارافتخاري‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رضا افتخاري اين روزها سكوت كرده و ترجيح ميدهد، پاسخ رسانهها را ندهد. غيبت مديرعامل اســتقالل در ورزشــگاه آزادی و به هنگام بازی اســتقالل - استقالل خوزستان جاي تعجب داشــت اما بهانــه اين غيبت چيزي نبود غير از بي پولي.

گفته شــد چــون03 درصد از قــرارداد بازيكنان پرداخت نشــده و حضــور افتخاري ميتوانســت باعث ســر و صداي استقالليها در رختكن شــود، وی ترجيح داد خودش را به استقالليها نشان ندهد اما مديرعامل اســتقالل براي شكست هم سياست ســكوت اتخاذ كرد و هيــچ چيز در قبال اين نتيجــه نگفت اما آنچه اين روزها بيش از هــر چيز اين غيبت و ســكوت او را نمايان ميكند، غيبت قريــب در جلســات هيــات مديره اســت كه گفته ميشــود بي ربط با تصميمگيريهايش نيست.

خيليها ميگويند قريب از اينكه مديرعامل استقالل بدون مشورت با اعضاي هيات مديــره تصميماتي را ميگيرد كه بار مالي ســنگيني براي باشگاه دارد، ناراحت است.

حتي گفته ميشود افتخاري بدون هماهنگي با اعضای هيات مديره پندار توفيقــي را بــه عنوان معاون ورزشــي باشگاه انتخاب كرده است.

البته اين غيبتها و سكوتهاي مشــكوك هر دليلي كه داشته باشد ميتواند در طول زمان به ضرر باشگاه استقالل تمام شــود. جلسات هيات مديــره ميتواند اتاق فكــر يك تيم باشــد اما لغو بيدليل اين نشستها پيامدهاي خــاص خودش را دارد كه دودش به چشم تيم ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.