حسن زاده: تقدير از پيشكسوتان ارزشمند است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رضا حسنزاده درباره تقدير باشگاه اســتقالل از او و منصور رشيدي پيش از ديدار با استقالل خوزستان ميگويد: «از باشــگاه استقالل تشــكر ميكنم و اميدوارم اين روند ادامه داشــته باشــد اما بهتر است مراسم شــكيلتر برگزار شود. بايد شــرايطي به وجود بيايد كه باشــگاه با برنامهريزي مناسب بتواند از پيشكسوتانش تقدير كند.

متأســفانه ســازمان ليــگ اجازه نميداد اســتقالل برنامهريــزي كند و مشــخص نبود قبل از بــازي، بين دو نيمه يا پس از پايان بازي قرار اســت، تقدير انجام شود.

اينكــه باشــگاهي بخواهــد از پيشكسوتي تقدير كند، از نظر فرهنگي خوب اســت و ســازمان ليگ هم بايد همــكاري كند. كاري ندارم تقديري كه ميكنند با دادن مبلغ يا ســكه است يا هر چيز ديگر، همين كه از پيشكسوتي دعــوت كنند تــا به ورزشــگاه بيايد و به تماشــاگران بگوينــد چقدر زحمت كشيده، از همه چيز مهمتر است.»

اين پيشكســوت استقالل در ادامه ميگويــد: «از رضــا افتخاري تشــكر مــی كنم كه اين رونــد را پيش گرفته اســت اما ســازمان ليگ اجازه نميداد به كنــار زمين برويــم! كل برنامه پنج دقيقه بيشتر نبود و اتفاقي در ورزشگاه و حــال و هواي ورزشــگاه بــه وجود نميآمد كه با سختگيري اجازه ورود ما را نميدادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.