رضايت كادرفني از عملكرد چشمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روزبه چشــمي در حالي كه استقالل روزهاي خوبي را پشت سر ميگذارد فراتر از انتظار كادرفني ظاهر شده است. فصل پانزدهم روزبه مصدوم شد و همين آسيب ديدگي او را از ليگ شانزدهم هم دور كرد تا اين بازيكن مدتهاي زيادي از شــرايط بازي دور باشد.

خيليها اينطور پيش بيني ميكردند كه شــرايط پاي روزبه به گونهاي باشد كه اين بازيكن نتواند ديگر مثل ســابق بازي كند اما چشــمي در دو بازي اول استقالل نشان داد كه مثل فصل پانزدهم ميتواند يكي از بازيكناني باشــد كه خيال مربي را از بابت خط دفاعي راحت كند. منصوريان از نحوه عملكرد روزبه چشمي كامال راضي اســت و براي بازيهاي بعدي هم او يكي از هافبكهاي دفاعي اســتقالل در زمين خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.