فقط خسرو به تراكتور ميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خســرو حيــدري تنهــا بازيكــن مصــدوم اســتقالل اســت كه شــانس زيادي براي حضــور در ديدار روز جمعه برابر تراكتورســازي دارد. فرشيد باقري و اســماعيلي در كنار پادواني و خســرو حيدري چهار بازيكن مصدوم اســتقالل هســتند كه ديدار با استقالل خوزستان را از دست دادند. باقري و اسماعيلي روز شــنبه نيز در تمرين ريكاوري استقالل حضور نداشــتند و احتماال در ديدار روز جمعه برابر تراكتورســازي غايب خواهند بود تا براي ســومين هفته متوالي حضور در ليگ برتر را از دســت بدهند. خسرو حيدري كــه به دليل كشــيدگي عضله بازي با اســتقالل خوزســتان را از دست داد، در تمريــن روز شــنبه آبيها غايب بود تا منصوريان با استراحت دادن به اين بازيكن حيدري را براي ديدار هفته سوم برابر تراكتورســازي در دســترس داشته باشد. پادواني ديگر مصدوم استقالل است كه شــانس زيادي براي حضور در ديدار برابر تراكتورســازي ندارد. مدافع آبيها تمرينهــای اختصاصي خــود را از روز شــنبه زير نظر مك درموت آغاز كرد اما به نظر ميرسد براي حضور 90 دقيقهاي برابر تراكتورسازي شانسي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.