بالتكليفها و مدعيان؛ ليگ دورهمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در یکي دو ماه ماه گذشــته اكثر تیمهاي لیگ یکــي غیر از راهآهن و صباي قم با توجه به بضاعتشــان در فصل نقل و انتقاالت فعالیت كردند. در فصل جدید كه از امروز آغاز ميشــود باز هم شــاهد بازیکنان لیگ برتري در لیگ یک هســتیم. بازیکناني كه به ســالهاي آخر بازیگري شــان رسیدهاند. مثل همیشــه چند تیم بازیکنان مطرح تري را نســبت به بقیه در اختیار گرفتهاند. انتظار هم این اســت كه مسابقات با نظم خاصي برگزار شــده و كمیته انضباطي هم رايهایش را خیلي سریع اعالم كند تا تکلیف تیمها مشــخص شود. در سالهاي گذشته بعضا ما شــاهد بودیم كه بازيها نیمه كاره ميماند اما راي آن خیلي دیر اعالم ميشد.

امــروز راهآهن در حالي از شــهرداري ماهشــهر پذيرايي ميكند كه هنوز سرمربي اين تيــم تا ظهر ديروز قراردادش را رســما امضــا نكرده بــود. اين تيــم در فصل نقل و انتقاالت بسيار كم كار بود و در مجموع مثل تيمهــاي ديگر (غير از صباي قم) از آمادگي الزم برخوردار نيست. تيم شهرداري ماهشهر با توجه به يارگيري مناســبي كه انجام داده و برنامهريزي خوبي كه داشــته است به نظر ميرسد در اين فصل حرفهاي زيادي براي گفتن داشــته باشد بخصوص اينكه سرمربي كاربلدي همچون سيدكوروش موسوي عهده دار هدايت اين تيم است.

اما ملوان با نادر دست نشان هم تمرينات و بازيهاي تداركاتي خوبي داشــته هم اينكه بازيكنان خوبي را به خدمت گرفته و به همين دليل خــودش را بهعنوان يكــي از مدعيان معرفي كرده است. اين تيم ميزبان برق جديد شــيراز اســت كه به تازگي ليگ يكي شده و هدايتــش برعهده داود مهابادي اســت. تيم ماشينسازي تبريز كه فصل گذشته با رسول خطيبي شروع و با فرهاد كاظمي به ليگ يك ســقوط كرد، امروز دوباره با رســول خطيبي مقابل نفت مسجد سليمان قرار ميگيرد.

ماشينســازي تمريناتــش را دير آغاز كرده اما بازيكنان خوبــي را در اختيار دارد. اما نفت مســجد ســليمان با محمود فكري حرفهاي زيادی براي گفتن خواهد داشت. شــهرداري تبريز هم از مس كرمان پذيرايي ميكند. تيمي كه هدايتش را يك مربي بومي (احمد نخعي) برعهده دارد.

تيــم فوتبال مس كرمــان نيز در فصل جديد به مانند فصول گذشته تغييراتي را در تيم خود بهوجود آورده اســت، آنها رامتين ســليمان زاده، نعمت بخشــي زاده، محمد خليلي، حميد غالمي، محمد علي اكبر خواه، مهرداد بايرامي، حميد عرفاني، احمد حيات منش، ميالد باقري، شــاهرخ غالمرضا پور و عليرضا عليزاده را جذب كردهاند و احمدرضا زنده روح، وحيد اســماعيل بيگي، اسماعيل كياني، آرمان شــهداد نــژاد، علي فرهنگ، بهنام داداش ونــد، حامد محمودي و مهدي دغاغله بازيكناني بودنــد كه از اين تيم جدا شــدند، آنها در فصل نقل و انتقاالت حسين نائيجي، امير تهمورثــي، وحيد عزيزي، اكبر گنجي، علي نظري، حامد شعباني پور، ياسر درويشي، رضا هاشمي و علي محمد چراغي را بــه خدمت گرفتهاند و با تيمي متشــكل از بازيكنان جوان راهي مســابقات شــدهاند. خونــه به خونــه بابل هم كه بريــز و بپاش سال گذشــته را ندارد پس از جدايي حسين رحماني با سرمربي سابق تيم كره جنوبي به توافق رسيده است.

تون دو چاتينير مربي 57 ساله هلندي كه سابقه دســتياري گاس هيدينك هلندي در تيــم آنژي روســيه را داشــته بهعنوان سرمربي جديد خونهبهخونه بابل انتخاب شد. اين مربي در كادر فني تيم ملي كره جنوبي هم در زمان هونگ ميونگ بو حضور داشت. آنها ميزبان مس رفسنجان هستند تيمي كه علي سامره را بهعنوان سرمربي روي نيمكت دارد. آنهــا همچنيــن در نقــل و انتقاالت با ســعيد ابراهيــم پور، علي مرزبــان، جواد مواليي، حسين رسولي، كاظم حيات منش، حامد محمودي، حميد غالمي و بهرام رشيد فرخي موفق به عقد قرارداد شدهاند و مهيار نوري، احســان پيرهادي و عليرضا محمودي بازيكنانــي بودند كه از اين تيم جدا شــدند. صباي قم هم كه در هفته گذشــته سه مربي انتخاب كرد، در حالي براي بازي با آلومينيوم به اراك ميرود كــه آمادگي كامل را ندارد. اراكيهــا در فصل نقل و انتقاالت حســين داودي، ايمان رييســي و آيدين قويدل را به خدمت گرفتهاند امــا از طرفي خروجيهاي بي شــمار اين تيم دست سرمربي اين فصل آبي پوشــان اراكي را نيز بســته است، امين پورعلي، جواد مواليي، ســعيد غالمي، ميالد احمدي، محمد آشــتياني، محمد علي اكبر خواه، محمد آقا جانپور، محســن حميدي، محمد اكبري، حميد رضا ســليماني و اويس كــرد جهان بازيكناني بودنــد كه از اين تيم جدا شدند

بدون شــك مهمترين بــازي روز اول در ســيرجان برگــزار ميشــود جايــي كه گل گهر از اكســين البــرز پذيرايي ميكند. اكســينيها هدايت تيمشان را در اين فصل به علي لطيفي ســپردهاند. آنها اگر چه كار را خيلي دير آغاز كردنــد اما اميدوارند بتوانند خيلــي زود در جمع مدعيــان قرار بگيرند و حرفهايي براي گفتن داشــته باشــند. تيم فوتبــال گل گهر در جريــان نقل و انتقاالت بســياري از بازيكنان تاثير گذار و مهرههاي ارزشــمند خــود را از دســت داده اســت، بازيكناني مانند حميد گلزاري، علي مرزبان، مهرداد آوخ، اكبر صغيري، محسن ايران نژاد ...و كه هر كدام ستونهاي اصلي اين تيم به شمار ميرفتند و در مقابل اسماعيل كياني، ســعيد رازاني، آرمان شــهداد نــژاد، حامد زماني، رضا درويشي، حسن شوشتري، احمد حســنزاده، ميالد احمــدي، محمد غالمي، احمد الجبوري، محسن طرحاني، علي خسرو نژاد و امين پور علي را به خدمت گرفتهاند.

مســووالن فجر سپاسي باز هم به اصغر كالنتري اعتماد كردنــد. بازي اين تيم پس از حــرف و حديثهاي فراوان در ورزشــگاه حافظيه برگزار ميشــود. حريــف امروز آنها بادران اســت كه يكي از تيمهاي خوب اين فصل خواهد بود. نســاجي مازندران هم كه با مهدي پاشــازاده انتظارات زيــادي را نزد هوادارانش به وجود آورده، به زمين ايرانجوان بوشهر ميرود.

دوشنبه 96/5/16

راهآهــن تهــران - شــهرداري ماهشــهر (ورزشگاه اكباتان) ساعت 18 ملوان بندرانزلي- آينده ســازان برق جديد شيراز(ورزشگاه تختي بندرانزلي) ساعت 18 شــهرداري تبريز- مس كرمان (ورزشــگاه يادگار امام(ره)) ساعت 18 خونهبهخونــه مازندران- مس رفســنجان (ورزشگاه هفتم تير بابل) ساعت 18 آلومينيوم اراك - صباي قم (ورزشگاه امام خميني (ره) اراك) ساعت 18 فجرسپاسي شيراز- بادران تهران (ورزشگاه حافظيه شيراز) ساعت 18 نفــت مســجد ســليمان- ماشينســازي تبريز(ورزشــگاه شــهيد بهنــام محمدي مسجدسليمان) ساعت 20:30 ايرانجــوان بوشــهر- نســاجي مازنــدران (ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر) ساعت 20 گلگهر سيرجان- اكســين البرز(ورزشگاه اختصاصي گلگهر سيرجان) ساعت 19:45

بدون شک مهمترین بازي روز اول لیگ یک در سیرجان برگزار ميشود جایي كه گل گهر از اكسین البرز پذیرایي ميكند. اكسینيها هدایت تیمشان را در این فصل به علي لطیفي سپردهاند. آنها اگر چه كار را خیلي دیر آغاز كردند اما امیدوارند بتوانند خیلي زود در جمع مدعیان قرار بگیرند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.