چرا آندو بازوبند كاپيتاني را پنهان كرد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وقتــي عليرضا نقي زاده بازوبند كاپيتاني را به آندو داد، او هيچ تمايلي به قبول اين بازوبند نداشت.

اين اصــرار بازيكنان و لــوكا بوناچيــچ بود كه در نهايت او را مجاب كرد تا بازوبنــد را از نقي زاده بگيرد و به بازو ببندد.

با ايــن حال اما حتي بعــد از اينكه آندو بازوبند را از او گرفــت، باز هم حاضر نشــد آن را عيان كنــد. بازوبند را زير آســتين پيراهنش طوري بست كه خيلي مشخص نباشد.

اين حركت آندو اما عالمت ســوال بزرگي را در ذهــن هواداران ايجاد كرد. آيا او كاپيتاني گسترش فوالد را نميخواهد؟

اينطور كه به نظر ميرسد، آندو هنوز براي بازي و كاپيتاني گســترش فوالد آنطور كه بايد و شايد آماده نيســت. تيموريان بعد از اينكه با نفت تهران قهرمان جام حذفي شد، هيچ تيمي نداشت و در واقع او بيش از 80 روز از تمرينــات گروهي دور بود.

عالوه بر اين، شــايد حتــي خــود او تصــور نميكــرد بعــد از عقــد قرارداد با گسترش فوالد، ظرف چهار روز باقيمانده تــا بــازي بــا ذوبآهن، مراحــل اداري الزم طي شــود و او بتوانــد مقابل ذوبآهن بازي كند.

همه اين اتفاقات دســت به دست هم داده بود تا آندرانيك تيموريان آمادگي صد در صدي براي همراهي گسترش در بازي با ذوبآهن را نداشته باشد.

همانطور هم كه مشــاهده شد او نتوانست در اين بازي مانع از باخت سنگين تيمش شود. شايد به همين دليل او دوست نداشت الاقل در اين بازي بازوبنــد كاپيتانياش را خيلي نمايان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.