ما هم ميتوانيم شكايت كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماجــرا از اطالع رســاني بازيكنان پرسپوليس در صفحات شخصي شان در شــبكههاي اجتماعي شروع شد. اطالع رســاني درباره برخي هوادارنماها كه با ناســزا به اســتقبال كاروان پرسپوليس آمده بودند.

البتــه كــه خيلي زود ايــن اقدام از ســوي كانــون هــواداران باشــگاهً تراكتورســازي محكوم شــد اما ظاهرا اين اســتقبال آنقدر براي پرســپوليس گران تمام شــده بود كــه حتي بعد از بازگشــت به تهران هم ايــن اتفاق را از ياد نبردند و اعالم كردند كه از باشــگاه تراكتورسازي شكايت ميكنند. شكايتي كه حاال واكنش باشگاه تراكتورسازي را به دنبال داشته است. كاظم محمودي، سرپرست تيم فوتبال تراكتورسازي در واكنش به خبر اين شــكايت، از تعجب باشگاه تراكتورســازي ميگويد: «وقتي اين مســاله را شــنيدم از تعجب دهانم بــاز ماند. مــا چه كاري كرديــم كه از باشگاه تراكتورسازي شكايت ميكنند. با محمــود خوردبين و پندار خمارلو به صــورت تلفني صحبت كــردم و هر دو از باشــگاه تراكتورســازي تشكر كردند و گفتند شــكايتي نداشــتند. احتماال برخي ميخواهند اين وسط با شيطنت حاشيهسازي كنند. مشــكل خاصي از سوي باشگاه بهوجود نيامده است.»

«اتفاقات فرودگاه هيچ ارتباطي به باشــگاه تراكتور ندارد.» اين موضوعي است كه سرپرســت تيم تراكتورسازي در توضيحات بعــدياش بيان ميكند و ميگويد: «مســووليت فرودگاه دست ما نيست. اگر پرسپوليس قبل از حضور در تبريز و باشــگاه و هيات فوتبال نامه ميزد، ما تمهيداتي ميانديشــيديم تا آنها از طريق ســالن ويآيپي وارد شوند و ماموران نيــروي انتظامي هم به آنجا برونــد. مــا نميدانيم چه كســاني به فــرودگاه آمدند و اصال معلوم نيســت آنها طرفدار تراكتورسازي باشند. كانون هواداران و سرمربي تيم اين اقدامات را محكوم كردند و هيچ ارتباطي با باشگاه ندارنــد. يك روزنامه جعلــي و مجازي عليه مــردم آذربايجــان توهين كرده كه منتســب به پرسپوليســيها است. ما ميدانيــم اين روزنامــه هيچ ربطي به باشــگاه پرســپوليس ندارد، حاال ما ميتوانيــم به خاطــر تيترهايي كه آنها عليه مردم آذربايجان منتشــر كردند از پرسپوليس شكايت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.