كالنتري: در ورزشگاه حافظيه بازي ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فجرسپاسي شيراز امروز در اولين بازياش ميزبان بادران تهران اســت. علي اصغر كالنتري ســرمربي تيم فجر درباره حريف تهرانــياش ميگويد: «هميشــه اوليــن بازي، بازي ســختي بوده اســت، بادران تيم بسيار خوبي است هم از لحاظ كادر فني هم بازيكناني كه در اختيار دارد. اميدواريم بازي خوبــي را انجام بدهيم تا بتوانيــم امتياز كامل را كســب كنيم. ما براي بــردن به ميدان ميرويم و ميدانيم كه بادران تيم دست و پا بستهاي نيست. مطمئنا تيم فجر سپاسي از هفته سوم به بعد شــرايط بهتري را به دست ميآورد و مطمئن باشيد خيلي روانتر بازي خواهيم كرد.»

او مدعي اســت كه چمن ورزشــگاه حافظيه مشــكلي براي بــازي ندارد: «به ما اعالم كردند كه قرار است در ورزشگاه حافظيه بازي كنيم. مــا يك روز قبل در اين زمين تمرين كرديم، مسووالن هيأت اســتان فارس تمام تالششان را كردند تا اين زمين را براي مسابقات ليگ يك مهيا كنند و به نظرم اين ورزشگاه هيچ مشكلي ندارد.»

كالنتري از شرايط تيمش هم رضايت دارد: «از نفراتــي كه جذب كرديم راضي هســتيم، شرايط تيم بســيار خوب است. مســووالن اســتان تمام امكانات را براي تيم ما فراهم كردنــد. تيم خوبي را جمع كرديم. اميدواريم تيم پر قدرتی روانه ليگ يك كنيم تا بتوانيم به اهدافمان كه صعود به ليگ برتر اســت برسيم. البته ليگ يك هميشه ليگ ســختي بوده و تمام تيمها مدعي هســتند، من احساس ميكنم كه امســال ليگ سختتري نســبت به سال گذشــته خواهيم داشت چون اكثر تيمها، تاكتيكي و همچنين قدرتي هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.