فكري: آناليز كاملي از ماشينسازي نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم نفت مســجد ســليمان در فصــل جديد هم هدايتــش برعهده محمود فكري خواهد بــود. او فصل قبــل هم وقتــي به اين تيــم اضافه شــد نتايج خوبي گرفــت. كاپيتان سابق اســتقالل درباره بازي امروزش مقابل ماشينســازي تبريز ميگويد: «شــناخت نســبي نســبت به تيم ماشينسازي تبريز داريم. به هر حال نميشود آناليز كامل كرد چون اولين بازي امسال اســت و فيلم و تصاوير كاملي نداريم ولي شــناخت نســبي نســبت به بازيكناني كه در اين تيم حضور دارند، داريم و ميدانيم كه كادر فني خوبــي دارند، اميدوارم كه بازي اول بازي جذابي باشد. نميشود گفت چون تيم ماشينسازي نسبت به تيم ما دير شروع كرده است حتما بازنده خواهد شــد، فوتبال قابل پيشبيني نيست، سال گذشته تيم نفت تهران با توجه به اينكه خيلي دير بسته شد در نهايت قهرمــان جام حذفي ايران شــد كه بر همين اســاس نميتوان گفت چون شــرايط ماشينســازي نســبت به ما فرق ميكند، ما حتماً پيروز از ميدان خارج خواهيم شــد. مطمئنا ماشينســازي بــراي برد به ميدان خواهد آمد، ما تمام تالشمان را ميكنيم و اميدوارم شــروع خوبي داشــته باشــيم و 3 امتياز كامل را كسب كنيم.»

فكري شــرايط تيمش را خوب توصيــف ميكند و اميدوار اســت با حمايت هوادارانــش در اين بازي به پيروزي برســد: « به هــر حال امروز ليگ يك شروع ميشود. براي بيشتر تيمها خيلي مهم اســت كــه بازي اول را بــا پيروزي از ميــدان خارج شــوند مخصوصا تيمهايي كه ميزبان هستند و دوست دارند با وجود حضور هواداران 3 امتياز را كســب كنند. به هر حــال تيم ما هم شــرايط خوبي دارد، تمرينــات و اردوهاي خوبي را پشت سر گذاشــتيم و اميدواريم كه در بازي مقابل ماشينسازي تبريز 3 امتياز كامل را كسب كنيم.»

تنها نگراني فكري قبل از شروع مســابقات چيدمان داوريها از سوي كميته داوران اســت: «اميــدوارم با توجه به بازيهاي حســاس و شرايط متفاوتي كه ليگ يــك دارد انتخاب داوران بــه درســتي انجام شــود و مســووالن ســازمان ليــگ توجه و نظارت بيشــتري داشــته باشــند تا مشكل خاصي به وجود نيايد و اجازه ندهند يكســري افراد به داوري نفوذ كنند. بــراي همين خواهش ميكنم كه از همين بازي اول نظارت بيشــتر شــود تا داوران عادالنه سوت بزنند و حقی ناحق نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.